Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Urologická onkológia
Zhodnotenie výsledkov transrektálnej biopsie prostaty
Peter Čech1, Ján Ľupták2, Peter Slezák3
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2013
Cieľ práce: 1. Charakterizovať a porovnať pacientov s karcinómom prostaty (CaP) a benígnej hyperplázie prostaty (BPH) z pohľadu veku, objemu prostaty, antigénu špecifického pre prostatu (PSA). 2. Stanoviť vzťah medzi záchytom/výskytom CaP, lokalizáciou, lateralitou, počtom odobratých vzoriek, vykonanou biopsiou/rebiopsiou, zistiť rozdiely vo výskyte CaP v prostate samotnej a na základe toho vytvoriť „mapu“ výskytu CaP v prostatickej žľaze. 3. Overiť vplyv veku na hladinu PSA a objem prostaty. Materiál a metódy: Do štúdie boli zahrnutí pacienti vyšetrení na urologickej klinike UNM v rokoch 2007-2008 a na urologickom oddelení NsP Bojnice v rokoch 2009-2012, ktorí boli indikovaní na biopsiu prostaty (BP) pre pozitívne digitálne rektálne vyšetrenie (DRV) a/alebo mali vyššiu hodnotu PSA (> 4 ng/ml). Vylúčili sme pacientov s PSA vyšším ako 50 ng/ml, ako aj pacientov, u ktorých bolo odobratých menej ako 8 vzoriek. Celkový počet vyšetrených pacientov spĺňajúcich uvedené kritériá bol 474, z toho bolo 186 (39,2 %) vyšetrených na urologickom oddelení NsP Bojnice a 288 (60,8 %) na Urologickej klinike UNM. Priemerný vek vyšetrených pacientov bol 66,3 roka (SD ± 8,3 roka). Výsledky: CaP sme diagnostikovali u 233 (49,2 %) z celkového počtu 474 pacientov. Pacienti s biopticky verifikovaným CaP boli priemerne starší 68,2 (SD ± 8,5) roka a s menším objemom prostaty (medián = 33 ml) v porovnaní s vekom pacientov s negatívnou BP 64,5 (SD = 7,7) roka; medián objemu prostaty 40 ml. Významný vplyv laterality a počet odobratých vzoriek na výskyt CaP sme nepozorovali (P = 0,590). Najvyšší výskyt CaP sme biopticky potvrdili na apexe 38,1 %, nižší na báze 33,2 % a najnižší 28,7 % v strednej časti prostaty. Potvrdili sme štatisticky významne vyšší záchyt CaP v laterálne odobratých vzorkách prostaty (pri odbere 10 vzoriek P = 0,049 a pri odbere 12 vzoriek P = 0,027). Pozitívna korelácia medzi hodnotami PSA a zvyšujúcim sa vekom bola štatisticky významná (P < 0,0001), podobne aj medzi objemom prostaty so zvyšujúcim sa vekom (P = 0,001). Štatisticky významná bola aj korelácia medzi zvyšujúcim sa počtom pozitívnych vzoriek a stúpajúcim Gleasonovým skóre (GS); P < 0,001. Záver: Získané výsledky naznačujú, že metódy používané na diagnostiku CaP (DRV, TRUS, PSA) samostatne nemajú dostatočnú diagnostickú validitu. Preto je nevyhnutné pre včasné zachytenie CaP tieto diagnostické modality kombinovať. Odber vzoriek prostaty je nutné smerovať laterálne a do oblasti apexu prostaty.
biopsia prostaty karcinóm prostaty transrektálna ultrasonografia PSA
Klin. urol. 2013; 9 (2-3): 102-108
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by