Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Interná medicína – Článok Rozdiely v charakteristike pacientov s akútnym infarktom myokardu typu 1 a typu 2

Interná medicína

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
12x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Interná medicína
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je...
12x ročne, júl-august dvojčíslo
Predplatné na rok 2023: 55.00 €
Téma: Prehľadové práce

Rozdiely v charakteristike pacientov s akútnym infarktom myokardu typu 1 a typu 2

Ján Murín, Jozef Bulas, Martin Wawruch, Ľudovít Gašpar

Podľa štvrtej Univerzálnej definície infarktu myokardu rozlišujeme z patofyziologického hľadiska 5 typov infarktu myokardu (IM), pričom v klinickej praxi sú najčastejšími 1. typ a 2. typ. IM 1. typu je spôsobený obvykle dysrupciou aterosklerotického plátu (ruptúrou alebo eróziou) pri aterotrombotickom postihnutí koronárnych tepien. Pri IM 2. typu je ischemické poškodenie myokardu spôsobené nepomerom medzi dodávkou a potrebou kyslíka v myokarde. Z týchto odlišností vyplývajú rozdielne klinické charakteristiky, ale i rozdielna prognóza podľa typu IM.
Veľká celonárodná databáza v USA analyzovala týchto pacientov v priebehu 3-mesačného časového obdobia s ich kategorizáciou do spomenutých typov IM. Porovnávala vstupné charakteristiky zaradených aj ich nemocničnú a postnemocničnú prognózu.
V databáze tohto časového obdobia bolo 216 657 pacientov s IM 1. typu, 37 765 pacientov s IM 2. typu a 1 525 pacientov s oboma typmi IM. Pacienti s IM 2. typu boli: starší (71 vs 69 r., S), bolo tu viacej žien (47,3 % vs 40 %, S), mali väčšiu prevalenciu srdcového zlyhávania (27,9 % vs 10,9 %, S), obličkového ochorenia (35,7 % vs 25,7 %, S) a predsieňovej fibrilácie (31 % vs 21 %, S). Realizácia koronárnej angiografie (10,9 % vs 57,3 %, S), PKI (1,7 % vs 38,5 %, S) a aortokoronárneho bypassu (0,4 % vs 7,8 %, S) boli signifikantne menej časté v prípade pacientov s IM 2. typu. Pacienti s týmto typom IM mali nižšie riziko hospitalizačnej mortality (s redukciou relatívneho rizika, RR 0,57), ale aj 30-dňovej následnej rehospitalizácie pre IM (RR 0,46).
Pacienti s IM typu 2 majú rozdielnu klinickú charakteristiku v porovnaní s pacientmi s IM 1. typu, čo sa odzrkadľuje i v rozdielnom terapeutickom prístupe.

Differences in the characteristics of patients with acute myocardial infarction type 1 and type 2

According to the fourth Universal definition of myocardial infarction, we distinguish 5 types of myocardial infarction (MI) from a pathophysiological point of view, with type 1 and type 2 being the most common in clinical practice. Type 1 MI is usually caused by atherosclerotic plaque dysruption (rupture or erosion) in atherothrombotic coronary arteries. In type 2 MI, ischemic myocardial damage is caused by a mismatch between myocardial oxygen supply and demand. These differences also result in different clinical characteristics, but also different prognosis according to the type of MI. A large nationwide database in the United States analysed these patients over a 3-month time period with their categorization into these types of MI. She compared the input characteristics of the included, as well as their hospital and post-hospital prognosis. There were 216 657 patients with type 1, 37 765 patients with type 2 a 1 525 patients with both MI types. Patients with type 2 MI were: older (71 vs 69 ys, S), there were more women (47.3% vs 40%, S), had a higher prevalence of heart failure (27.9% vs 10.9%, S), kidney disease (35.7% vs 25.7%, S) and atrial fibrillation (31% vs 21%, S). Rates of coronary angiography (10.9% vs 57.3%, S), PCI (1.7% vs 38.5%, S) and CABG (0.4% vs 7.8%) were significantly less common in patients with type 2 MI. Patients with type 2 MI had lower risk of in-hospital mortality (with relative risk reduction, RR 0.57) but also a 30-day follow-up rehospitalization for MI (RR 0.46).
Patients with type 2 MI have different clinical characteristics compared to patients with type 1 MI, which is reflected in the different treatment.
Keywords: type 1 and type 2 myocardial infarction, clinical characteristics of MI by type, comorbidities of type 1 and 2 MI, treatment of type 1 and type 2 myocardial infarction

Interná med. 2022; 22 (3): 115-117
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Interná medicína 3 / 2022

Kazuistiky

PREDSEDNÍČKA
prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

ZÁSTUPCA PREDSEDNÍČKY
prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

ČLENOVIA
doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., mim. prof.
MUDr. Viera Fedelešová, CSc.
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
prof. MUDr. Martin Haluzík, CSc.
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS.
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
prof. MUDr. Peter Mitro, PhD.
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
doc. MUDr. Viliam Mojto, CSc., MHA
prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc.
doc. MUDr. Ján Podoba, CSc.
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

REDAKTORKA
Eva Stachová
e-mail: stachova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A PODUJATÍ
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk

SALES AND MARKETING
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Karvayová
mobil: 0911 117 949
e-mail: karvayova@amedi.sk

ODBORNÁ KOREKTÚRA
doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi).V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie ambulantnými internistami a praktickými lekármi.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

Príloha - Všeobecné lekárstvo
Medziodborová téma spracovaná komplexne, ale stručne, prehľadne, zrozumiteľne (rozsah do 12 strán).

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn -stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach, kazuistikách a Prílohy - Všeobecné lekárstvo). Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla(zjednotiť podľa typu článku).
3. Kľúčové slová - v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach a Prílohy - Všeobecné lekárstvo).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach a Prílohy - Všeobecné lekárstvo)
5. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg“, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
6. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication biasin the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333–338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285(4): 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular event sand death with pravastatin in patients with coronary heart disease and abroad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 5 otázok a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:
Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endotelialny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi internistov a praktických lekárov.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: stachova@amedi.sk

 

12x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Interná medicína
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je...
12x ročne, júl-august dvojčíslo
Predplatné na rok 2023: 55.00 €