Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Neurológia – Článok Subarachnoidálne krvácanie bez nálezu zdroja na vstupnej angiografii: prehľad literatúry a analýza vlastného súboru pacientov

Neurológia

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti majú prístup do archívu časopisu a riešenie AD testov k časopisu v rámci členstva. Pre zobrazenie archívu sa prihláste do Vášho konta. V prípade ak konto ešte nemáte vytvorené alebo ste zabudli prihlasovacie údaje kontaktujete amedi@amedi.sk
3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Neurológia
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti...
3x ročne
Predplatné na rok 2023: 18.00 €
Téma: Pôvodné práce

Subarachnoidálne krvácanie bez nálezu zdroja na vstupnej angiografii: prehľad literatúry a analýza vlastného súboru pacientov

Peter Jankovič, Ján Kothaj, Dušan Kanát, Ján Šulaj, Vladimír Donáth, Stanislav Okapec, Roman Alberty

Prvá časť článku tvorí prehľad literatúry s problematikou diagnostiky spontánneho subarachnoidálneho krvácania (SAK) a jeho zdroja. Dôraz kladieme najmä na pacientov s miernymi klinickými ťažkosťami, lebo pri kombinácii širokého spektra možných diagnóz a vyťaženosti urgentného príjmu, práve tu hrozí riziko nesprávnej selekcie pacientov podozrivých pre SAK. Popisujeme možné taktiky diagnostiky vychádzajúc z poznatkov o možnostiach prístrojovej techniky, uvedomenia si časových okien vhodných pre jednotlivé vyšetrenia a interpretácií zistení. Ďalej charakterizujeme typy SAK bez zdroja krvácania, aktuálne poznatky o etiológii, komplikácie a prognózu ochorenia.
Druhá časť predstavuje analýzu súboru pacientov s diagnostikovaným SAK bez nálezu zdroja na vstupnej angiografii v období od 1.1.2010 do 31.5.2021. V retrospektívnom zbere dát sme sa zamerali na iniciálne klinické ťažkosti, hodnotenie klinického stavu podľa škály Hunt-Hess (HH), na morfologický nález zobrazovacích vyšetrení (CT, CT Ag, MR Ag, DSA), komplikácie, recidívy a výsledný zdravotný stav hodnotený podľa škály Glasgow Outcome Scale (GOS).
Celkovo sme identifikovali 61 pacientov (vek, 54± 10,7 rokov) so SAK bez nálezu zdroja na vstupnej angiografii, ktorých sme podľa morfologického nálezu na natívnom CT rozdelili na skupiny pacientov s perimezencefalickým SAK (PMSAK) 31 (50,8 %), s difúznym neaneuryzmatickým SAK (dSAK) 27 (44,3 %) a SAK z lumbálnej punkcie 3 (4,9 %). V skupine dSAK sme ďalším diagnostickým procesom identifikovali 6 (9,8 %) pacientov s nálezom zdroja krvácania – intrakraniálna aneuryzma. Pri porovnaní základných demografických dát a vybraných klinických charakteristík medzi skupinami pacientov sú pacienti s dSAK signifikantne starší (dSAK vs. PMSAK, 58,6 ± 9,8 vs. 50,9 ± 9,4; p < 0,01), majú horší vstupný klinický stav podľa HH škály (PMSAK vs. dSAK, p < 0,01), významne vyšší výskyt komplikácií v podobe hydrocefalu (23,8 % vs. 3,2 % ; p < 0,05).
Výsledný zdravotný stav pacientov v našom súbore je podľa GOS v obidvoch skupinách pri prepustení porovnateľný.
Podľa výsledkov analýzy nášho súboru sú pacienti s dSAK prevažne starší, s horším vstupným klinickým stavom a väčším množstvom komplikácií ako pacienti s PMSAK. Pri prepustení však majú obidve sledované skupiny pacientov porovnateľný klinický stav.

Subarachnoid hemorrhage with a negative initial angiography: literature review and own patient cohort analysis
The first part reviews the diagnostic process of spontaneous subarachnoid hemorrhage (SAH) and source identification. We focus on patients with mild clinical SAH presentation, because in combination of wide range of possible diagnosis and congestion of emergency department, there is an increasing possibility of incorrect SAH patients selection. We describe diagnostic tactics based on awareness of the instrumental possibilities, awareness of time windows suitable for individual examinations and interpretation of findings. We further characterize the types of SAH with a negative inicial angiography, current knowledge about the etiology, complications and prognosis of the disease.
The second part presents an analysis of the patients diagnosed with SAH with a negative initial angiography in the period from 1.1.2010 to 31.5.2021. In retrospective data collection, we focused on initial clinical difficulties, evaluation of clinical condition according to the Hunt-Hess (HH) scale, morphological findings of radiological tests (CT, CT Ag, MR Ag, DSA), complications, recurrences and the outcome at discharge evaluated according to the Glasgow Outcome scale (GOS).
We identified 61 patients (age, 54 ± 10.7 years) with SAH with a negative initial angiography, which we divided according to morphological findings on native brain CT into patients with perimesencephalic SAH (PMSAH) 31 (50.8%), diffuse non-aneurysmal SAH (dSAH) 27 (44,3%) and lumbal puncture SAH 3 (4,9%). After the next diagnostic process the 6 (9.8%) dSAH patients are identified with a source of bleeding – intracranial aneurysm. When comparing baseline demographic data and selected clinical characteristics between patient groups, patients with dSAH are significantly older (dSAH vs PMSAH, 58.6 ± 9.8 vs 50.9 ± 9.4; p < 0.01), have a worse baseline clinical condition according to the HH scale (PMSAH vs dSAH, p < 0.01), significantly higher incidence of complications – hydrocephalus (23.8% vs. 3.2%; p < 0.05). The outcome of patients at the discharge according to GOS in both groups at discharge is comparable.
According to the results of the cohort analysis, patients with dSAH are mostly older, with a worse initial clinical condition and a greater number of complications than patients with PMSAH. However, both analyzed groups of patients have a favorable outcome at discharge.
Keywords: subarachnoid hemorrhage, perimesencephalic hemorrhage, diffuse non-aneurysmal subarachnoid hemorrhage

Neurológia 2022; 17 (2): 65-73
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Neurológia 2 / 2022

Pôvodné práce

Kazuistiky

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články
PREDSEDA RR
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.
 
ČESTNÝ PREDSEDA RR
doc. MUDr. Miroslav Brozman, CSc.
 
ČLENOVIA
doc. MUDr. Peter Špalek, PhD.
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
prim. MUDr. Ladislav Gurčík, PhD.
doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD.
MUDr. Ivan Martinka, PhD.
MUDr. František Cibulčík, CSc.
MUDr. Miroslav Mako
doc. MUDr. Ema Kantorová, PhD.
doc. MUDr. Stanislav Šútovský, PhD.
doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD., MPH
MUDr. Róbert Chrenko, PhD.
doc. MUDr. Eleonóra Klímová, CSc.

REDAKTORKA
Eva Stachová
e-mail: stachova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A PODUJATÍ
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk


SALES AND MARKETING
Lukáš Hagen
mobil: 0911 038 002
e-mail: hagen@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Karvayová
mobil: 0911 117 949
e-mail: karvayova@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
PhDr. Eva Flonteková

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

 

 

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac 6-mi obrázkami (grafmi). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie pre neurológov.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

Príloha - Všeobecné lekárstvo
Medziodborová téma spracovaná komplexne, ale stručne, prehľadne, zrozumiteľne (rozsah do 12 strán).

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn - stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach, kazuistikách a Prílohy - Všeobecné lekárstvo). Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Kľúčové slová - v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach a Prílohy - Všeobecné lekárstvo).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach a Prílohy - Všeobecné lekárstvo)
5. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg“, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
6. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. Pitt B, et al. The effect of spironolactone on morbidity and mortality in patients with severe heart failure. Randomized Aldactone Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 1999; 341: 709-717.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285 (4): 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po
4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endotelialny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi neurológov.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: stachova@amedi.sk

 

 

3x ročne
1336-8621
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Neurológia
Neurológia
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Členovia Slovenskej neurologickej spoločnosti...
3x ročne
Predplatné na rok 2023: 18.00 €