Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Oftalmológia pre prax – Článok Keratokónus – súčasné možnosti liečby 1. časť

Oftalmológia pre prax

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9279
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Oftalmológia pre prax
Oftalmológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: PREHĽADOVÉ PRÁCE

Keratokónus – súčasné možnosti liečby 1. časť

Frederik Raiskup, Robert Herber

Terapeutické možnosti zlepšujúce zrakovú ostrosť pacientov s keratokónusom zahŕňajú korekciu okuliarmi, aplikáciu mäkkých alebo tvrdých plynopriepustných kontaktných šošoviek, implantáciu intrastromálnych rohovkových prstencov alebo fakických vnútroočných šošoviek. V prípadoch, ktoré vykazujú progresiu ektázie, sa ako účinný a bezpečný postup osvedčilo zosieťovanie (cross-linking) strómy rohovky (CXL). Po zavedení CXL došlo v tejto indikácii k výraznej redukcii transplantácií rohovky. Nedávne štúdie prehodnotili kombináciu fotorefrakčnej keratektómie, ktorá bola donedávna u pacientov s primárnou ektáziou rohovky kontraindikovaná, s CXL, pričom tieto ukázali pozitívny dopad na refrakciu ošetrených očí a stabilitu keratokónusu. V prípade vysoko pokročilého štádia ektázie je penetrujúca keratoplastika metódou voľby chirurgickej terapie keratokónusu, hoci v poslednom čase získavajú na význame stále sa do popredia dostávajúce miniinvazívne lamelárne chirurgické riešenia.

Keratoconus – current treatment options
A recent epidemiology study revealed that the prevalence of keratoconus was much higher than previously assumed. Therefore, it is no longer deemed an “orphan disease” as it has a relevant socioeconomic impact on the healthcare system. One of the critical risk factors for progressing keratoconus is chronic eye rubbing which, apart from other known risk factors such as atopy or Downʼs syndrome, is the only modifiable factor. Informing the patient and offering behaviour-modifying therapies seems to be essential. Further therapeutic options regarding improvement of visual function include the wearing of glasses and the fitting of rigid gas permeable contact lenses, and implantation of intrastromal corneal ring segments or phakic intraocular lenses. Corneal crosslinking (CXL) has been proven to be a highly effective and safe procedure in keratoconus cases showing disease progression. Significantly
fewer corneal transplants were performed in this indication following the introduction of CXL. Recent studies reevaluated a combination of photorefractive keratectomy, which has been contraindicated until recently for patients with primary corneal ectasia with CXL, reporting a positive visual refractive outcome and stability of keratoconus. Still, penetrating keratoplasty is the gold standard of surgical treatment for end-stage keratoconus, whereas recently, lamellar procedures have gained higher importance.
Keywords: keratoconus, eye friction, corneal stroma collagenases, visual acuity correction in keratoconus

Oftalmo. Prax 2022; 1 (2): 57–59
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Oftalmológia pre prax 2 / 2022

ŠTANDARDNÉ TERAPEUTICKÉ POSTUPY

PREHĽADOVÉ PRÁCE

KAZUISTIKA

VIDEOKAZUISTIKA

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

REDAKČNÁ RADA

Predseda redakčnej rady
prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.

Hlavný odborný konzultant
doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Garant AD Testov
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD, MPH,
MSc., FEBO

Členovia

 

 • prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc.
 • emeritný profesor, čestný člen
 • prof. MUDr. Andrej Černák,DrSc
 • MUDr. Jarmila Fabianová
 • MUDr. Katarína Hlavačková, PhD.
 • MUDr. Barbora Horváthová
 • prof. MUDr. Milan G. Izák, PhD. FEBO
 • MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH, FEBO
 • MUDr. Lívia Javorská, PhD
 • prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.
 • doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
 • MUDr. Marta Ondrejková, PhD.
 • MUDr. Mária Praženicová
 • prof. MUDr. Frederik Raiskup, PhD., DrSc., FEBO
 • prof. MUDr. Matúš Rehák, PhD, FEBO
 • doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
 • MUDr. Pavol Veselý
 • MUDr. Peter Žiak, PhD.

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi).V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie ambulantnými internistami a praktickými lekármi.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

Príloha - Všeobecné lekárstvo
Medziodborová téma spracovaná komplexne, ale stručne, prehľadne, zrozumiteľne (rozsah do 12 strán).

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená, priezviská, pracoviská, korešp. adresy a emaily všetkých autorov vrátane titulov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu.
2. Súhrn: stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach, kazuistikách). Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku). Súhrn: štruktúrovaný obsah: úvod, ciele,metódy, výsledky, záver v rozsahu maximálne 10 riadkov, Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku - pôvodná práca).
3. Kľúčové slová: v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach, pôvodných prácach, kazuistikách).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach, pôvodných prácach, kazuistikách).
5. Vlastný text: Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Každú prílohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití
6. Literatúra Citácie sú očíslované a zoradené na konci článku chronologicky boldom, a odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách v hornom indexe. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication biasin the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333–338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285(4): 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular event sand death with pravastatin in patients with coronary heart disease and abroad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 5 otázok a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:
Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endotelialny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi internistov a praktických lekárov.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: horska@amedi.sk

2x ročne
2729-9279
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Oftalmológia pre prax
Oftalmológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €