Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Oftalmológia pre prax – Článok Vývoj zrakových funkcií u detí

Oftalmológia pre prax

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9279
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Oftalmológia pre prax
Oftalmológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: PREHĽADOVÉ PRÁCE

Vývoj zrakových funkcií u detí

Daniel Havalda, Klára Hodálová, Anton Gerinec

Zrakové funkcie – centrálna zraková ostrosť, binokulárne videnie, zorné pole a farbocit – predstavujú hlavný atribút a poslanie zrakového aparátu. Ich vývoj prebieha počas celého detstva. V prvom roku života postupným vývojom fixácie, konvergencie, akomodácie a binokulárnych reflexov nadobúda dieťa schopnosť fúzie – splynutia obrazov z oboch sietnic v zrakovom kôrovom centre do jedného vnemu. Schopnosť fúzie znamená definitívny prechod od monokulárneho k binokulárnemu videniu. Centrálna zraková ostrosť dosahuje fyziologickú normu v 3 – 5 rokoch. Najvyšší stupeň vývoja dosahujú zrakové funkcie maturáciou kôrových centier približne v 8 rokoch. Včasná fáza ich vývoja, tzv. kritické obdobie senzitivity medzi 2. – 3. mesiacom, je mimoriadne citlivá na deprivačné procesy. Výsledkom ich pôsobenia môže byť trvalá deprivačná amblyopia, ktorá sa prejaví morfologickými zmenami a poklesom binokulárnej aktivácie genikulátových a kôrových neurónov. Cieľom autorov je poskytnúť prehľad vývoja základných zrakových funkcií u detí s dôrazom na podmienky pre normálny vývoj binokulárneho videnia. Vzhľadom na fakt, že do 8. roku sa ukončuje vývoj všetkých zrakových funkcií, je dostatočne skoré rozpoznanie prípadných porúch vývoja rozhodujúce pre prevenciu následkov, predovšetkým amblyopie. Podľa najnovších výskumov sa maturácia zrakových funkcií posúva do nižších vekových kategórií, čo významne ovplyvňuje stratégie pre prípadnú operačnú intervenciu.
Kľúčové slová: zrakové funkcie, centrálna zraková ostrosť, binokulárne videnie, zorné pole

The Development of Visual Functions in Children
Visual functions – visual acuity, binocular vision, visual field and colour vision represent the core attribute and the main role of the visual apparatus. Their development takes place throughout the entire childhood. Through gradual development of fixation, convergence, accommodation and binocular reflexes in the first year of life, the child acquires fusion ability – merging images from both retinas into a singular perception in the visual cortex. It marks the point of definitive transition from monocular to binocular vision. Visual acuity reaches the physiological norm within the age of 3-5 years. The highest level of development of the visual functions is accomplished via cortical centre maturation at the age of approximately 8 years. An early phase in their development, a period of critical sensitivity within the first 2-3 months, is susceptible to deprivation processes. If they occur, they may cause permanent deprivation amblyopia, which results in morphological changes and an overall decrease in binocular activation of geniculate and cortical neurons. The authors’ primary goal is to provide a comprehensive summary of children’s visual function development, emphasising necessary conditions for normal binocular vision development. Since the development of all visual functions is completed by the age of 8 years, timely recognition of potential errors in this process is essential for preventing their consequences, above all amblyopia. According to the latest research, visual function maturation shifts to lower age categories, which significantly impacts an eventual surgical intervention.
Keywords: visual functions, visual acuity, binocular vision, visual field

Oftalmo. Prax 2022; 1 (2): 60–64
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Oftalmológia pre prax 2 / 2022

ŠTANDARDNÉ TERAPEUTICKÉ POSTUPY

PREHĽADOVÉ PRÁCE

KAZUISTIKA

VIDEOKAZUISTIKA

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

REDAKČNÁ RADA

Predseda redakčnej rady
prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.

Hlavný odborný konzultant
doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Garant AD Testov
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD, MPH,
MSc., FEBO

Členovia

 

 • prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc.
 • emeritný profesor, čestný člen
 • prof. MUDr. Andrej Černák,DrSc
 • MUDr. Jarmila Fabianová
 • MUDr. Katarína Hlavačková, PhD.
 • MUDr. Barbora Horváthová
 • prof. MUDr. Milan G. Izák, PhD. FEBO
 • MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH, FEBO
 • MUDr. Lívia Javorská, PhD
 • prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.
 • doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
 • MUDr. Marta Ondrejková, PhD.
 • MUDr. Mária Praženicová
 • prof. MUDr. Frederik Raiskup, PhD., DrSc., FEBO
 • prof. MUDr. Matúš Rehák, PhD, FEBO
 • doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
 • MUDr. Pavol Veselý
 • MUDr. Peter Žiak, PhD.

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi).V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie ambulantnými internistami a praktickými lekármi.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

Príloha - Všeobecné lekárstvo
Medziodborová téma spracovaná komplexne, ale stručne, prehľadne, zrozumiteľne (rozsah do 12 strán).

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená, priezviská, pracoviská, korešp. adresy a emaily všetkých autorov vrátane titulov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu.
2. Súhrn: stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach, kazuistikách). Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku). Súhrn: štruktúrovaný obsah: úvod, ciele,metódy, výsledky, záver v rozsahu maximálne 10 riadkov, Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku - pôvodná práca).
3. Kľúčové slová: v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach, pôvodných prácach, kazuistikách).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach, pôvodných prácach, kazuistikách).
5. Vlastný text: Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Každú prílohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití
6. Literatúra Citácie sú očíslované a zoradené na konci článku chronologicky boldom, a odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách v hornom indexe. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication biasin the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333–338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285(4): 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular event sand death with pravastatin in patients with coronary heart disease and abroad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 5 otázok a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:
Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endotelialny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi internistov a praktických lekárov.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: horska@amedi.sk

2x ročne
2729-9279
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Oftalmológia pre prax
Oftalmológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €