Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Oftalmológia pre prax – Článok Výhody použitia femtosekundového lasera pri operácii komplikovaného sivého zákalu

Oftalmológia pre prax

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
2729-9279
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Oftalmológia pre prax
Oftalmológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: PREHĽADOVÉ PRÁCE

Výhody použitia femtosekundového lasera pri operácii komplikovaného sivého zákalu

Natália Kuková, Mária Molnárová, Jana Štefaničková

Cieľom prehľadového článku je podať informácie o využití femtosekundového lasera pri komplikovaných operáciách sivého zákalu z dostupnej súčasnej literatúry. Femtosekundový laser je v chirurgii katarakty použitý pri nasledovných krokoch: kapsulotómia, fragmentácia šošovky a rohovkové incízie, prípadne aj arkuátne astigmatické keratotómie. Femtosekundový laser produkuje ultrarýchle a presné pulzy, ktoré nespôsobujú poškodenie okolitého tkaniva. Femtosekundový laser skracuje efektívny čas fakoemulzifikácie, a preto šetrí endotelové bunky rohovky. Metóda je presná, bezpečná a reprodukovateľná. Spočiatku sa femtosekundový laser používal pri nekomplikovaných kataraktách, neskôr sa osvedčil aj pri komplikovaných prípadoch, ako napríklad subluxovaná šošovka alebo katarakta s tvrdým jadrom. S používaním femtosekundového lasera pri operácii katarakty sú spojené aj komplikácie, ako napríklad radiálne trhliny na prednej kapsulorexe, neúplná fragmentácia jadra šošovky pri sýtych kataraktách, pri šošovkách s tvrdým jadrom alebo mióza. Metóda je finančne náročná a je potrebné v budúcnosti zrealizovať viacero štúdií na dokázanie superiority nad klasickou fakoemulzifikáciou pri nekomplikovaných kataraktách. Článok podáva informácie z dostupnej literatúry, v ktorých prípadoch možno použiť femtosekundový laser pri operácii komplikovaných katarákt a kedy to možné nie je. Zároveň prezentujeme niekoľko kazuistík riešenia komplikovanej katarakty pomocou femtosekundového lasera.

Advantages of using femtosecond laser in complicated cataract surgery
This article presents information about utilising a femtosecond laser in complicated cataract surgery in contemporary literature. The basic steps of femtosecond laser-assisted cataract surgery are described: anterior capsulotomy, lens fragmentation, corneal incisions and astigmatic keratotomy. Femtosecond laser produces ultrafast and accurate pulses which do not cause collateral tissue damage. Femtosecond laser shortens the effective phacoemulsification time, thus sparing endothelial cells of the cornea. The method is precise, safe and reproducible. At first, the femtosecond laser was used only in the surgery of uncomplicated cataracts, later was also used in the surgery of complicated cataracts, for example, in subluxated lenses or cataracts with a hard nucleus. Using femtosecond laser in cataract surgery is connected with complications such as radial tears on the anterior capsulorhexis, incomplete lens fragmentation or miosis. The method is expensive and is needed to perform more clinical trials to prove the superiority of classic phacoemulsification. The article describes situations when it is possible to use a femtosecond laser in complicated cataract surgery and when it is not available in the literature. There are presented case reports of patients who underwent a complicated cataract surgery assisted with a femtosecond laser in our facility.
Keywords: femtosecond laser, cataract surgery, complicated cataract.

Oftalmo. Prax 2022; 1 (2): 65-69
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Oftalmológia pre prax 2 / 2022

ŠTANDARDNÉ TERAPEUTICKÉ POSTUPY

PREHĽADOVÉ PRÁCE

KAZUISTIKA

VIDEOKAZUISTIKA

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

REDAKČNÁ RADA

Predseda redakčnej rady
prof. MUDr. Anton Gerinec, PhD.

Hlavný odborný konzultant
doc. MUDr. Jana Štefaničková, PhD.

Garant AD Testov
prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD, MPH,
MSc., FEBO

Členovia

 

 • prof. MUDr. Zoltán Oláh, DrSc.
 • emeritný profesor, čestný člen
 • prof. MUDr. Andrej Černák,DrSc
 • MUDr. Jarmila Fabianová
 • MUDr. Katarína Hlavačková, PhD.
 • MUDr. Barbora Horváthová
 • prof. MUDr. Milan G. Izák, PhD. FEBO
 • MUDr. Ladislav Jančo, PhD, MPH, FEBO
 • MUDr. Lívia Javorská, PhD
 • prof. MUDr. Petr Kolář, PhD.
 • doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.
 • MUDr. Marta Ondrejková, PhD.
 • MUDr. Mária Praženicová
 • prof. MUDr. Frederik Raiskup, PhD., DrSc., FEBO
 • prof. MUDr. Matúš Rehák, PhD, FEBO
 • doc. MUDr. Dana Tomčíková, PhD.
 • MUDr. Pavol Veselý
 • MUDr. Peter Žiak, PhD.

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi).V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí. Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie ambulantnými internistami a praktickými lekármi.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

Príloha - Všeobecné lekárstvo
Medziodborová téma spracovaná komplexne, ale stručne, prehľadne, zrozumiteľne (rozsah do 12 strán).

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená, priezviská, pracoviská, korešp. adresy a emaily všetkých autorov vrátane titulov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu.
2. Súhrn: stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach, kazuistikách). Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku). Súhrn: štruktúrovaný obsah: úvod, ciele,metódy, výsledky, záver v rozsahu maximálne 10 riadkov, Písať v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku - pôvodná práca).
3. Kľúčové slová: v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach, pôvodných prácach, kazuistikách).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach, pôvodných prácach, kazuistikách).
5. Vlastný text: Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Každú prílohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití
6. Literatúra Citácie sú očíslované a zoradené na konci článku chronologicky boldom, a odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách v hornom indexe. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication biasin the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333–338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285(4): 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular event sand death with pravastatin in patients with coronary heart disease and abroad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 5 otázok a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:
Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endotelialny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi internistov a praktických lekárov.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: horska@amedi.sk

2x ročne
2729-9279
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Oftalmológia pre prax
Oftalmológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis.
2x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €