Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Gastroenterológia pre prax – Článok Onemocnění jater a diabetes mellitus 1. typu

Gastroenterológia pre prax

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Gastroenterológia pre prax
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Predplatné na rok 2023: 22.00 €
Téma: Téma čísla

Onemocnění jater a diabetes mellitus 1. typu

Zuzana Michnová, Renata Szépeová, Miriam Čiljaková, Lýdia Zúbriková, Peter Bánovčin st.

Úvod: Játra hrají důležitou roli v metabolizmu sacharidů. Diabetes mellitus 1. typu (DM 1) je jedno z nejčastějších chronických metabolických onemocnění v dětském věku. Diabetes mellitus postihuje všechny orgánové systémy včetně gastrointestinálního traktu. Podle literárních údajů se prevalence hepatopatie u pacientů s DM 1 pohybuje mezi 17 – 100 %, přičemž většina studií byla realizována v dospělé populaci. Dvě nejčastější onemocnění jater, která vznikají v důsledku dlouhodobé nedostatečné kompenzace diabetu jsou nealkoholová steatóza jater a glykogenóza jater (Mauriacův syndrom). Cílem práce bylo stanovit koncentrace sérových aminotrasferáz, parametry metabolické kompenzace a zjistit výskyt ultrasonografických změn na játrech u dětí s DM 1.
Metody: Do studie bylo zahrnutých 72 dětských pacientů s DM 1 (29 chlapců, 40,27 %, a 43 dívek, 59,72 %), kteří byli hospitalizováni v roku 2015 na Klinice dětí a dorostu Univerzitní nemocnice v Martině, za účelem realizace kontrolních vyšetření, úpravy inzulinoterapie nebo nastavení na léčbu inzulínovou pumpou. Všechny děti podstoupily panel laboratorních vyšetření: glykémie, lipidový profil, aminotransferázy, kreatinin, celkový bilirubin, glykovaný hemoglobin, C-peptid, mikroalbuminúrie a ultrasonografické vyšetření abdomenu.
Výsledky: Medián věku v souboru byl 13,42 roku (IQR: 10,50 – 18,50 roku). Průměrná doba trvání diabetu byla 5,30 roku (IQR: 1,80 – 8,30 roku). Kompenzace diabetu v souboru byla neuspokojivá, medián HbA1c byl 10,19 % (IQR: 6,50 – 16,40 %). U 23,61 % pacientů byla zjištěná jedna nebo více abnormalit jater, z toho hepatomegalie byla u 12,5 %, hyperechogenita jaterního parenchymu u 11,11 % a zvýšení sérových aminotransferáz u 8,33 % pacientů. Podskupina pacientů s hyperechogenním parenchymem jater měla v porovnání s pacienty s normálním ultrasonografickým nálezem na játrech signifikantně vyšší hodnotu HbA1c (p = 0,05) a glykémie nalačno, kde však rozdíl nedosáhl hladiny statistické významnosti (p = 0,16). Na základě klinických a laboratorních vyšetření byla u 2 dětí stanovena diagnóza Mauriacova syndromu, u 1 z nich byla glykogenóza verifikována jaterní biopsií.
Diskuse: Podle literárních zdrojů s výsledků naší práce ultrasonografický nález hyperechogenního parenchymu jater s/nebo hepatomegalií není u dětí diabetes mellitus 1. typu neobvyklým nálezem. Glykogenóza jater je vzácnou komplikací nedostatečně kompenzovaného DM 1. Je charakterizována zvýšením jaterních aminotransferáz, hepatomegalií a akumulací glykogenu v hepatocytech.
Závěr: Abnormality jater se u dětských pacientů s DM 1 vyskytují relativně často, obvykle v souvislosti s dlouhodobou neuspokojivou metabolickou kompenzací.
 
Liver disease and type 1 diabetes mellitus
Background: liver plays an important role in the regulation of carbohydrate metabolism. Type 1 diabetes mellitus (DM1) is one of the most frequent chronic metabolic diseases in children. Diabetes mellitus affects all organ systems including the gastrointestinal tract. According to the literature, the prevalence of hepatopathy in patients with DM1 ranges between 17-100 %, however, the majority of the studies were performed in adults. Non-alcoholic fatty liver disease and hepatic glycogenosis (Mauriac syndrome) are two most frequent liver diseases occurring as a consequence of diabetes mellitus, mainly resulting from inadequate compensation. We aimed to investigate levels of serum liver enzymes, glycaemic control and to estimate the incidence of ultrasound changes of the liver in children with DM1.
Methods: in the study, we enrolled 72 children with DM1 (29 boys, 40.27% and 43 girls, 59.72 %) who were hospitalized in 2015 at the Department of Paediatrics, University Hospital in Martin to perform control testing, adjust insulin therapy, or set an insulin pump for therapy. All subjects underwent the panel of standard biochemical blood tests: fasting glucose level, fasting lipid profile, liver enzymes, creatinine, total bilirubin, glycated haemoglobin, C-peptide, microalbuminuria and ultrasonographic examination of the abdomen.
Results: the median age was 13.42 years (IQR: 10.50-18.50 years). The average duration of diabetes in the population was 5.30 years (IQR: 1.80-8.30 years). Diabetes compensation was unsatisfactory, HbA1c was 10.19% (IQR: 6.50-16.40%). There were found 23.61% of patients having one or more liver abnormalities, hepatomegaly in 12.5 %, changes in echogenicity of the liver parenchyma in 11.11 % and liver enzymes elevation in 8.33 %. DM1 patients with abnormal hepatic ultrasound had significantly higher HbA1c (p= 0.05), fasting glucose level was not significantly higher (p= 0.16) than those with normal findings. Based on clinical and laboratory findings in 2 children Mauriac syndrome diagnosis was assumed; in one case acquired liver glycogen was subsequently confirmed by biopsy examination. 
Discussion: According to the literature and results of our study, the hyperechogenic liver and/or hepatomegaly are not uncommon in children with DM1. Hepatic glycogenosis is a rare complication of poorly controlled DM1 characterized by elevated liver enzymes, hepatomegaly, and glycogen accumulation in hepatocytes.
Conclusions: hepatic abnormalities are frequent in paediatric patients with DM1, and they are usually related with long-term unsatisfactory metabolic control of the disease.
Keywords: diabetes mellitus, hepatopathy, steatosis, Mauriac syndrome

Gastroenterol. prax 2018; 17 (3): 111 – 116
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Témy časopisu Gastroenterológia pre prax 3 / 2018

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

 

 

 

PREDSEDA
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

ČLENOVIA
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.
MUDr. Juraj Májek, PhD.
prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
MUDr. Barbora Norek, PhD.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Renata Szépeová, PhD.
MUDr. Tomáš Šálek
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
MUDr. Mária Zakuciová
MUDr. Jozef Záň, Ph.D.
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

ODBORNÁ KOREKTÚRA
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

GARANT AD TESTOV
MUDr. Juraj Májek, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A PODUJATÍ
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A INZERCIE
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Karvayová
mobil: 0911 117 949
e-mail: karvayova@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

 

 

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 8 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi). Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie gastro-enterológmi a špecialistami z iných odborov, zaujímajúcich sa o gastroenterológiu.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Referáty z literatúry
Zaujímavosti zo zahraničnej tlače, novinky v oblasti diagnostiky, terapie a iné odborné informácie, v maximálnom rozsahu 2 strany.

Rôzne
Reakcie na články, informácie o odborných akciách, nové knihy, recenzie, správy z konferencií, pozvánky a iné.

Abstrakty
Slovensky alebo česky písaný abstrakt z vedeckej práce uverejnenej u nás alebo v zahraničí, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/češtine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou. Vhodné je vysvetliť základné pojmy.

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn - stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach a kazuistikách). Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Kľúčové slová - v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach a kazuistikách).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach a kazuistikách)
5. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg“, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
6. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. VaughanTL, Davis S, Kristal A, et al. Obesity, alcohol and tobacco risk factors for cancers of esophagus and gastric cardia: adenocarcinoma versus squamous cell carcinoma Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1995; 4, 85–92.
2. Gao YT, McLaughlin JT, Gridley T, et al. Risk factors for esophageal cancer in Shanghai, China. Role of diet and nutrients. Int J Cancer 1994; 58, 197–202.
3. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333–338.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Vznik čiernych pigmentových kameňov je zviazaný s:
a. akútnou hemolýzou
b. chronickou hemolýzou
c. hyperkalcémiou
d. hyperlipoproteinémiou

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi gastroenterológov a príbuzných špecializácií.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

 

4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Gastroenterológia pre prax
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Predplatné na rok 2023: 22.00 €