Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Klinická urológia – Článok Randomizovaná multicentrická štúdia o hodnotení účinku tréningu svalov panvového dna u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty a hyperaktívnym močovým mechúrom liečených silodozínom – protokol štúdie SILODOSING

Klinická urológia

Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: Funkčná urológia

Randomizovaná multicentrická štúdia o hodnotení účinku tréningu svalov panvového dna u mužov s benígnou hyperpláziou prostaty a hyperaktívnym močovým mechúrom liečených silodozínom – protokol štúdie SILODOSING

Ján Švihra, Magdaléna Hagovská

Cieľ štúdie: V súčasnosti nie je dostatok klinických štúdií o kombinovanej liečbe silodozínom s tréningom svalov panvového dna u mužov s benígnou prostatickou hyperpláziou (BPH) a hyperaktívnym močovým mechúrom (OAB). Cieľom našej práce bude hodnotenie efektu kombinácie tréningu svalov panvového dna so supresívnou technikou urgencie a silodozínom v porovnaní so silodozínom u mužov s BPH a OAB po 12 týždňoch liečby. Hodnotené budú zmeny počtu a intenzity urgencií, zmeny počtu urgentných inkontinencií, zmena počtu epizód noktúrie, zmena priemerného objemu močenia za 24 hodín pomocou mikčného denníka, zmena symptómového skóre a kvality života podľa OABq, zmena symptómového skóre podľa OABSS, zmena skóre medzinárodnej stupnice prostatických symptómov – IPSS, zmena stavu problémov s močením (Patient Global Impression – PGI-I) a typ nežiaducich účinkov.
Klinický súbor a metódy: Randomizovaná intervenčná paralelná multicentrická štúdia v spolupráci so 45 urologickými ambulanciami na národnej úrovni. Pacienti budú zaradení v pomere 1 : 1 do experimentálnej a kontrolnej skupiny použitím jednoduchej randomizácie podľa nepárneho a párneho poradového čísla pacienta v každej ambulancii. Dĺžka trvania intervencie bude 3 mesiace. Experimentálna skupina dostane perorálnu liečbu silodozínom v dennej dávke v dávke 8 mg 1x denne a cvičenie panvového dna (PFMT). Kontrolná skupina dostane perorálnu liečbu s silodozínom v dennej dávke 8 mg 1x denne. Dáta budú analyzované v oboch skupinách pred intervenciou a po troch mesiacoch.
Výsledky a záver: Protokol štúdie prezentuje východiská a dizajn randomizovanej intervenčnej paralelnej multicentrickej štúdie so sledovaním efektu kombinácie silodozínu, cvičenia panvového dna oproti liečbe so silodozínom u mužov s BPH a OAB. Štúdia môže poskytnúť dôkazy o účinnosti kombinovanej liečby OAB a poukázať na aktívny prístup v liečbe prostredníctvom cvičenia.
Registrácia: Klinická štúdia je registrovaná v databáze ClinicalTrials.gov číslo NCT04681625

A randomized multi-centre study to evaluate the effect of pelvic floor muscle training in men with BPH and OAB treated with silodosin – protocol of ‘SILODOSING’ study
Aim of the study: There are currently insufficient clinical studies on the combined treatment of silodosin with pelvic floor muscle training in men with benign prostatic hyperplasia (BPH) and overactive bladder (OAB). Our work will aim to evaluate the effect of combining pelvic floor muscle training with the suppressive technique of urgency and silodosin compared with silodosin in men with BPH and OAB after 12 weeks of treatment. Changes in the number and intensity of urgencies, changes in the number of urge incontinences, change in the number of episodes of nocturia, change in mean urine volume in 24 hours using a micturition diary, change in symptom score and quality of life according to OABq, change in symptom score according to OABSS, change in International Prostate Symptom Scale - IPSS, change in problem status Patient Global Impression (PGI-I) and type of side effects.
Materials and methods: Randomized intervention parallel multi-centre study in collaboration with 45 urological clinics at the national level. Patients will be assigned a 1: 1 ratio to the experimental and control groups using simple randomization according to the odd and even patient sequence numbers in each clinic. The duration of the intervention will be 3 months. The experimental group will receive oral silodosin at a daily dose of 8 mg once daily and pelvic floor exercises (PFMT). The control group receives oral treatment with silodosin at a daily dose of 8 mg once daily. Data will be analyzed in both groups before the intervention and after three months.
Results and Conclusion: The study protocol presents the starting points and design of a randomization
interventional multi-centre study to monitor the effect of the combination of silodosin pelvic floor exercise over silodosin treatment in men with BPH and OAB. The study may provide evidence of the efficacy of OAB combination therapy and point to an active approach to exercise therapy.
Registration: The clinical study is registered in the ClinicalTrials.go-database NCT04681625
Keywords: silodosin, pelvic floor muscle exercise, benign prostatic hyperplasia, overactive bladderKlin urol 2021; 17 (1): 29 - 34
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa
Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

PREDSEDA
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

ČLENOVIA
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
doc. MUDr. František Záťura, PhD.
prof. MUDr. Peter Zvara, PhD.

RECENZENTI
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

ODBORNÝ REDAKTOR
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU, INZERCIE A PODUJATÍ
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Ďurčovič
mobil: 0911 117 949
e-mail: durcovic@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

RUBRIKY

Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení.
Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, typ písma ARIAL, TIMES, riadkovanie 1,5). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.

Pôvodné práce
Maximálny rozsah je 10 strán.
Členenie:

 

1. Úvod 4. Diskusia
2. Klinický súbor a metódy 5. Záver
3. Výsledky 6. Literatúra


Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 3 strany. Členenie: úvod, vlastný prípad, záver, literatúra.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

SPRACOVANIE RUKOPISU:
Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
píšte na celú šírku riadkov (ENTER používajte až na konci odstavcov)
neupravujte text do stĺpcov – nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
– rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
– zátvorky sú vždy okrúhle ( )
– skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU:
1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn – štruktúrovaný abstrakt:
1. Cieľ práce
2. Materiál a metódy (neuvádzať názov pracoviska)
3. Výsledky
4. Záver
5. Kľúčové slová – v rozsahu 3-6.
Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová
4. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
Vo vlastnom texte nepoužívať zvýraznenie textu napr. podčiarknutý text, hrubé písmo, s výnimkou nadpisov, odvolávok na obrázky, tabuľky, grafy.
5. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky hrubým písmom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 30 citácií.
6. Dôraz sa kladie na citácie prác uverejnených v Klinickej urológii.
7. Citácie
Citácia znamená vo všeobecnosti: meno autora (autorov), názov práce, názov časopisu, rok vydania, ročník, strany.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285: 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Všetci autori svojim podpisom deklarujú, že sa zúčastnili na príprave predloženej práce a súhlasia so spoluautorstvom.

AUTODIDAKTICKÝ TEST

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endoteliálny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi urológov a príbuzných špecializácií.
Povinnou súčasťou každého manuskriptu je vyhlásenie o konflikte záujmov, ako i čestné prehlásenie o tom, že práca nebola publikovaná v inom periodiku.


Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

3x ročne
1336-7579

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €