Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Anaplastický karcinóm štítnej žľazy – najmalígnejšie onkologické ochorenie
Ján Podoba
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2019
Na rozdiel od epidemiologicky najvýznamnejšieho a prognosticky priaznivého diferencovaného karcinómu patrí anaplastický karcinóm štítnej žľazy medzi najagresívnejšie malignity a niektorí autori ho považujú vôbec za najmalígnejšie onkologické ochorenie. Predstavuje našťastie iba 1,0-1,7% všetkých tyreoidálnych karcinómov, avšak zodpovedá za 50% všetkých úmrtí na malignómy štítnej žľazy. Medián prežívania je iba 5 mesiacov a jednoročné prežívanie sa dosahuje iba v 20%. Ochorenie predstavuje medicínsku emergenciu, vyžaduje urgentnú diagnostiku a rýchlu liečbu. Iba včasná diagnóza intratyreoidálneho ochorenia bez metastáz môže predĺžiť život pacientov. Preto je mimoriadne dôležité, aby o tomto vážnom ochorení neboli informovaní iba endokrinológovia a onkológovia, ale aj praktickí lekári a internisti, ktorí obyčajne stoja na začiatku jeho diagnostického reťazca.

Anaplastic thyroid cancer – the most malignant oncological disease
Unlike epidemiologically most important and prognostically favourable differentiated thyroid cancer, anaplastic thyroid cancer belongs to most aggressive malignancies and some authors consider it as the most malignant oncological diseaase. Fortunately it accounts for only 1,0 – 1,7% of all thyroid cancers but more than 50% of annual thyroid related mortality. Patients have a median survival of 5 months and a 20% 1-year survival rate. The disease represents a medical emergency, it requires and urgent diagnostics and therapy. Only early diagnosis of intrathyroidal disease without metastases can prolong patient’s life. It is therefore of paramount importance, not only endocrinologists and oncologists should be informed about this serious disease, but also general practitioners and internists, who usually stand at the beginning of the diagnostic chain.
Keywords: anaplastic thyroid cancer, diagnostics, treatment
anaplastický karcinóm štítnej žľazy diagnostika liečba
Interná med. 2019; 19 (1): 11-14
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by