Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Diferenciálna diagnostika cholestatických chorôb pečene dospelých
Mária Szántová
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2020
Cholestatické ochorenia pečene sa dnes vyskytujú podstatne častejšie, než tomu bolo v minulosti. Až 1/3 všetkých laboratórnych vyšetrení je spojená s laboratórnym syndrómom cholestázy (zvýšením GMT). Je to dané populačným nárastom obezity, metabolického syndrómu a nealkoholovej steatózy pečene (NAFLD) ako i podielom alkoholovej choroby pečene. Posledné roky priniesli definíciu novej klinickej jednotky IgG4-asociovanej cholangitídy, lepšie poznanie dedičných cholestatických ochorení i nové diagnostické kritériá liekovej hepatotoxicity. Európska spoločnosť pre štúdium pečene priniesla odporúčania pre menežment cholestatických ochorení pečene a diferenciálno-diagnostický algoritmus. Článok prehľadnou formou sumarizuje jednotlivé príčiny cholestázy u dospelých, ich definíciu a hlavné charakteristiky.

Differential diagnosis of cholestatic liver diseases in adults
Summary: Nowadays cholestatic liver diseases occur considerably more frequently than in the past. Up to 1/3 of all laboratory examinations are related to laboratory syndrome of cholestasis (with GMT increase). It is a consequence of increase in obesity in the population, of metabolic syndrome and non-alcoholic steatosis (NAFLD) as well as of the contribution of alcoholic liver disease. Recent years have brought also the definition of a new clinical unit IgG4-associated cholangitis, better understanding of cholestatic diseases and even new diagnostic criteria for drug hepatotoxicity. The European Association for Study of the Liver brought recommendation for the management of cholestatic liver diseases and differential-diagnostic algorithm. The paper as a survey summarises particular cause of cholestatic
in adults, its definition and main characteristics.
Keywords: cholestasis, intrahepatic cholestasis, cholangitis
cholestáza intrahepatálna cholestáza cholangitída
Interná med. 2020; 20 (11): 501-506
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by