Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Dysfunkcia kardiovaskulárneho systému pri septických stavoch
Ľubomír Tomáš
Tento článok bol publikovaný v čísle 6/2018
Sepsa je dysfunkcia orgánov ohrozujúca život, spôsobená dysregulovanou zápalovou odpoveďou organizmu na infekciu.
Nárastom počtu hospitalizácií, vysokou mortalitou, spektrom postihnutých pacientov, hlavne starších a polymorbídnych,
svojimi komplikáciami a následkami sa stáva čoraz častejšou problematikou vnútorného lekárstva.
Dysfunkcia kardiovaskulárneho systému limitujúca prežívanie je charakteristická hyperdynamickou cirkuláciou so
zvýšeným srdcovým výdajom a poklesom systémovej cievnej rezistencie. Dysfunkcia myokardu je často globálna,
ale reverzibilná. Vážnymi komplikáciami sú arytmie a ischemické epizódy. Včasná diagnostika s využitím zobrazovacích
techník, laboratórnych markerov s ich správnou interpretáciou a liečba pomôžu zlepšiť prežívanie septických
pacientov.

Dysfunction of the cardiovascular system in septic states

Sepsis is a life-threatening organ dysfunction caused by dysregulated inflammatory response of organism to an infection.
It is the issue of increasing importance of internal medicine due to increasing number of hospitalizations,
high mortality, spectrum of affected patients, particularly older and polymorbid, its complications and consequences.
Dysfuntion of the cardiovascular system is limiting for surviving. It is characteristic by hyperdynamic circulation,
increased cardiac output and decreased systemic vascular resistance. Myocardial dysfunction is often global but
reversible. Severe complications are arrythmias and ischemic episodes. Early diagnosis with use of imaging technics,
laboratory markers, their correct interpretation and treatment helps to improve the surviving of septic patients.
Keywords: sepsis, systolic dysfunction, arrythmias, ischemia, troponin, vasopressors
sepsa systolická dysfunkcia arytmie ischémia troponín vazopresory
Interná med. 2018; 18 (6): 271-276
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by