Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Transplantológia
N-acetylcysteín (nac) podávaný u darcov orgánov pred mozgovou panangiografiou ako prevencia kontrastnej nefropatie
Juraj Miklušica, Ľudovít Laca, Barbara Grandtnerová, Hubert Poláček, Marek Adámik, Michal Hošala, Blažej Palkoci
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2008
Cieľ: Zhodnotiť vplyv podávania NAC pred mozgovou panangiografiou u darcov s mozgovou smrťou na následnú funkciu obličkového štepu. Pacienti a metodika: Hodnotili sme všetkých darcov orgánov a príjemcov obličiek od 1. júna 2003 do 31. decembra 2007. Darcovia boli rozdelení do troch skupín: skupina A (n = 19) – mozgová panangiografia bez podania NAC, skupina B (n = 37) – NAC v dávke 600 mg podaný intravenózne tesne pred mozgovou panangiografiou, skupina C (n = 24) – len klinická diagnostika smrti mozgu. Priemerný vek darcov bol 44 ± 2,9 vs. 40,7 ± 2,5 vs. 41,8 ± 3 rokov (p = ns), najlepšia glomerulárna filtrácia (Cocroft - Gault) 2,0 ± 0,18 vs. 2,27 ± 0,11 vs. 1,67 ± 0,11 ml/s (B vs. C p < 0,01), S-Na pred odberom 147 ± 3 vs. 143 ± 1 vs. 144 ± 2 mmol/l (p = ns). Príjemcovia boli rozdelení do troch skupín korešpondujúcich s ich darcami. Priemerný vek bol 44,5 ± 2,8 vs. 49 ± 1,6 vs. 47,8 ± 2,3 rokov (p = ns), doba studenej ischémie 883 ± 56 vs. 768 ± 63 vs. 703 ± 69 min. (p = ns), medián indexu kompatibility 9,5 vs. 13 vs. 12 (p = ns). Rozsah glomerulárnej sklerózy, atrofie tubulov, intersticiálnej fibrózy a arteriosklerózy v nultej biopsii bol porovnateľný vo všetkých skupinách. Nepozorovali sme významný rozdiel v oneskorenej funkcii štepu a ani v počte rejekcií medzi jednotlivými skupinami príjemcov. Výsledky: Jednotlivé skupiny príjemcov sa signifikantne líšili v zbieranom, 24 hodinovov klírense kreatinínu prepočítanom na telesný povrch. Na 7. deň po transplantácii: CrCl 0,49 ± 0,08 vs. 0,87 ± 0,08 vs. 0,94 ± 0,1 ml/s (p < 0,01); 1. mesiac: 0,72 ± 0,05 vs. 0,93 ± 0,07 vs. 1,14 ± 0,1 ml/s (p < 0,01); 3. mesiac: 0,75 ± 0,07 vs. 0,97 ± 0,05 vs. 1,19 ± 0,07 ml/s (p < 0,001) a 1. rok (hodnotená len skupina A a B): 0,84 ± 0,09 vs. 1,26 ± 0,13 (p < 0,05). Záver: Naše výsledky svedčia o tom, že funkcia štepu do jedného roka po transplantácii bola signifikantne lepšia u darcov, ktorí boli pred mozgovou panangiografiou predliečení NAC. Skupina príjemcov, ktorí dostali obličku od darcov s klinickou diagnostikou smrti mozgu, mala počas celého sledovania klírens kreatinínu najvyšší.
N-acetylcysteín (NAC) transplantácia kontrastná nefropatia
Klin. urol. 2008; 4 (2-3): 119-124
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by