Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Prevalencia obezity a nadváhy u adolescentov košických stredných škôl
Alžbeta Tóhátyová, Monika Jarčušková, Ján Király, Eva Joppová, Denisa Kočišová, Juraj Hedvig, Peter Gášpar, Ingrid Schusterová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Úvod: Obezita v detskom veku sa stáva celosvetovým epidemiologickým problémom 21. storočia. Obezita u detí má
tendenciu pretrvávať aj v dospelosti, čo vedie k vzniku kardiovaskulárnych zmien v dôsledku obezity vrátane diabetu
mellitu, ktorých príznaky sa môžu pozorovať už u mladých dospelých.
Cieľ: Zistiť výskyt obezity a nadváhy a hodnotiť jej vzťah k ďalším rizikovým faktorom kardiovaskulárnych (KVS) ochorení
u študentov stredných škôl v Košiciach.
Metódy: Údaje sme získali od adolescentov zo 7 stredných škôl so sídlom v Košiciach. Súbor tvorilo 224 žiakov s priemerným
vekom 18 rokov (121 dievčat a 104 chlapcov). U každého respondenta sme hodnotili antropometrické parametre
a vyšetrili sme vybrané biochemické parametre séra.
Výsledky: Výskyt obezity a nadváhy v skúmanom súbore zdravých adolescentov košických stredných škôl bol 23,66 %,
19,83 % dievčat a 28,84 % chlapcov malo nadváhu alebo bolo obéznych.
Záver: Súčasný stav neustále sa zvyšujúceho počtu adolescentov s nadváhou a obezitou aj na východnom Slovensku
predstavuje pomerne závažný zdravotný problém, ktorý má tendenciu gradovať, postupne sa stáva závažným aj sociálno-
ekonomickým problémom celej spoločnosti, keď si uvedomíme, že v súčasnosti takmer každý tretí stredoškolák
trpí obezitou alebo nadváhou.
obezita artériová hypertenzia rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení adolescenti košické stredné školy
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (4): 189-192
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by