Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Recidivujúce infekcie dýchacích ciest u detí – vlastné skúsenosti
Miroslav Repko, Miloš Jeseňák, Beáta Šoltýsová
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2017
Východisko: Recidivujúce infekcie dýchacích ciest (RIDC) u detí sú vážnym medicínskym, ale aj sociálno-ekonomickým problémom. Patria k najčastejším príčinám opakovaných návštev u praktického lekára aj u špecialistu (imunoalergiológ, pneumológ). Sú príčinou absencií detí v predškolskom a školskom kolektíve a rodičov v zamestnaní. Pre správny manažment opakovaných infekcií respiračného systému je v prvom rade potrebné poznať ich možnú príčinu. Predkladaná restrospektívna štúdia prináša poznatky o hlavných príčinách zvýšenej chorobnosti u detí.
Súbor a metódy: Do retrospektívnej štúdie boli zaradení všetci pacienti od 0 do 19 rokov vyšetrení prvýkrát v roku 2016 v Detskej imunoalergiologickej ambulancii Nemocnice Poprad pre opakované infekcie dýchacích ciest. U každého pacienta bola podrobne zhodnotená osobná aj rodinná anamnéza, laboratórne bol vyšetrený základný imunostatus a ďalšie indikované vyšetrenia. Podľa výsledkov vyšetrení boli pacienti rozdelení do 5 základných skupín podľa zistenej príčiny opakovaných infekcií dýchacích ciest, a to: 1. inhalačná alergia, 2. bronchiálna astma, respektíve bronchiálna hyperreaktivita, 3. prítomnosť adenoidných vegetácií, 4. prítomnosť primárnej imunodeficiencie a 5. skupina tzv. fyziologickej chorobnosti.
Výsledky: Inhalačná alergia bola dokázaná u 31 % pacientov, bronchiálna astma, respektíve bronchiálna hyperreaktivita u 16 %, adenoidné vegetácie u 8 %, primárna imunodeficiencia u 2 % a až 43 % všetkých pacientov bolo zaradených do skupiny fyziologickej chorobnosti.
Záver: Závery sledovania sú porovnateľné s inými dostupnými štúdiami, najmä prítomnosť chronických chorôb dýchacích ciest (alergia a astma) ako príčina recidivujúcich infekcií dýchacieho traktu. Z výsledkov ďalej vyplýva, že primárna imunodeficiencia je relatívne raritným ochorením a prakticky sa nevyskytuje bez sprievodných varovných príznakov. Na druhej strane, fenomén tzv. fyziologickej chorobnosti je hlavne v predškolskom veku bežný, hlavnou príčinou je relatívna nezrelosť detského imunitného systému a pridružené faktory prostredia.
recidivujúce infekcie dýchacích ciest detský vek diagnostika
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (3): 125-128
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by