Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téma čísla
STEMI – Antitrombotická liečba
Matej Samoš
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2018
Antitrombotická liečba kyselinou acetylsalicylovou, antagonistom ADP receptorov a antikoagulanciom predstavuje
v súčasnosti základ farmakologickej liečby pacientov s akútnym infarktom myokardu s eleváciami ST segmentu
(STEMI). V súčasnosti bola táto liečba obohatená o niekoľko nových antagonistov ADP receptorov s lepším liekovým
profilom. Ide o dva orálne lieky – prasugrel a tikagrelor – ktoré majú byť preferované pred klopidogrelom
a o venózne podávaný kangrelor, ktorý môže byť podaný pacientom, ktorí nie sú predliečení orálnym prípravkom.
Enoxaparín a bivalirudín boli zasa schválené ako antikoagulanciá u pacientov s akútnym STEMI liečených invazívne
a použitie enoxaparínu a fondaparínu sa môže zvážiť u pacientov liečených konzervatívne. Tento článok sumarizuje
súčasné možnosti antitrombotickej liečby pacientov s akútnym STEMI.

STEMI – Antithrombotic therapy

Antithrombotic therapy with aspirin, ADP receptor blockers and anticoagulants currently forms the basis of pharmacological
treatment in acute ST elevation myocardial infarction (STEMI) patients. Several new ADP receptor blockers
with more favorable drug profile have been recently introduced. These include two oral agents – prasugrel and
ticagrelor – that should be preferred over clopidogrel; and a venous agent cangrelor that may be administrated in
patients who are not pretreated with an oral agent. In addition, enoxaparin and bivalirudin have been approved for
anticoagulation in acute STEMI patients planned for invasive strategy; and enoxaparin and fondaparinux may be
considered as alternative agents to heparin in patients planned for conservative treatment. This article reviews the
current approaches to antithrombotic therapy in patients with acute STEMI.

Keywords: STEMI; prasugrel; ticagrelor; enoxaparin; anticoagulant therapy; antiplatelet therapy
STEMI prasugrel tikagrelor enoxaparín antikoagulačná liečba protidoštičková liečba
Kardiol. Prax 2018; 16 (3): 131-135
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by