Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Pôvodné práce
Subklinická ateroskleróza u adolescentov a mladých dospelých so psoriatickou artritídou
Lenka Turoňová, Karolína Vorčáková, Kristína Kubejová, Juraj Péč, Eva Hyrdelová, Peter Bánovčin
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Východisko: Psoriáza aj psoriatická artritída sú asociované s rozvojom prematúrnej aterosklerózy.
Súbor: Autori hodnotili prítomnosť endotelovej dysfunkcie (ED) v kohorte adolescentov a mladých dospelých so psoriatickou
artritídou (PSA) do 35 rokov (n = 50) bez prítomnosti zjavného kardiovaskulárneho ochorenia alebo tradičných
kardiovaskulárnych rizikových faktorov v porovnaní so zdravými kontrolami (n = 50) s cieľom posúdiť vzťah aktivity
ochorenia k vzniku ED.
Metódy: U všetkých pacientov boli vykonané cievne merania za obdobie 3 mesiacov (február až apríl 2013) v súlade s pokynmi
pre ultrazvukové ohodnotenie % postokluzívnej, prietok mediovanej vazodilatácie (FMD%).
Výsledky: Autori zaznamenali signifikantne nižšie hodnoty FMD % u pacientov s PSA v porovnaní so zdravými kontrolami
(mean 6,1 % ± 3,2 verzus 8,3 % ± 3,8) (P = 0,009). Rovnako boli zaznamenané signifikantné korelácie medzi hodnotou
FMD % a koncentráciou CRP (C-reaktívneho proteínu) či hodnotou FW (rýchlosti sedimentácie erytrocytov) – a to
tak v čase stanovenia diagnózy (P < 0,001), ako i v čase realizácie štúdie (P < 0,05). Tiež boli u pacientov s PSA pozorované
extrémne signifikantné korelácie medzi hodnotami FMD % v súvislosti s trvaním ochorenia a aktivitou choroby
(Disease Activity Score) (P < 0,005).
Záver: Endotelová dysfunkcia je manifestná už v nízkych vekových skupinách pacientov s PSA napriek neprítomnosti
tradičných kardiovaskulárnych rizikových faktorov. Rozvoj endotelovej dysfunkcie vykazuje silné korelácie nielen s aktivitou
ochorenia, ale i s trvaním choroby. Za predpokladu, že prítomnosť excesívneho kardiovaskulárneho rizika môže
byť stanovená už v detskom veku, tak podľa autorov vzniká naliehavá potreba užšieho monitoringu a včasnej intervencie
(s cieľom minimalizácie rizika vzniku budúcich kardiovaskulárnych príhod) už počas detstva.
psoriatická artritída KVS riziko prematúrna ateroskleróza
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (4): 185-188
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by