Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Gastroenterológia pre prax – Článok Darvadstrocel v liečbe komplexných perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe: prvé slovenské skúsenosti

Gastroenterológia pre prax

Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Gastroenterológia pre prax
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Predplatné na rok 2023: 22.00 €
Téma: Prehľadové práce

Darvadstrocel v liečbe komplexných perianálnych fistúl pri Crohnovej chorobe: prvé slovenské skúsenosti

Jaroslav Sekáč¹, Tibor Hlavatý2,3, Anna Krajčovičová2, Igor Šturdík3, Martin Huorka3, Júlia Bujňáková¹, Tomáš Koller3

V súčasnosti trvalé uzatvorenie perianálnej fistuly u pacientov s Crohnovou chorobou (CD) zostáva výzvou pre gastroenterológov a chirurgov. Tieto fistuly sú vo väčšine prípadov komplexné a nereagujú na konvenčnú medikamentóznu a chirurgickú liečbu. To vysvetľuje potrebu hľadania nových terapeutických možností.
V r. 2004 štúdia ACCENT II potvrdila účinnosť infliximabu na indukciu a udržiavanie remisie pri komplexných perianálnych fistulách pri CD(16). Na druhej strane pretrváva vysoké riziko znovuotvorenia fistúl v jednej tretine pacientov napriek biologickej liečbe. Mnohí pacienti liečebný cieľ nedosahujú alebo v priebehu času strácajú pozitívnu odpoveď na liečbu.
V roku 2018 bola ukončená 3. fáza multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdie ADMIRE II, ktorá zhodnotila výsledky hojenia perianálnych fistúl pri CD alogénnymi kmeňovými bunkami ako účinnú a bezpečnú metódu uzatvárania vonkajších ústí fistúl pri porovnaní s placebom po roku od samotnej liečby. Na tieto fakty nadväzujú odporúčania ECCO, ktoré uvádzajú liečbu alogénnymi kmeňovými bunkami ako účinnú a bezpečnú liečbu komplexných perianálnych fistúl u pacientov s CD.
EMA (Európska lieková agentúra) v marci 2018 schválila preparát s alogénnymi kmeňovými mezenchymálnymi bunkami získanými z tukového tkaniva na liečbu komplexných perianálnych fistúl u pacientov s Crohnovou chorobou. Tento preparát nesie názov Darvadstrocel (Alofisel). Skladá sa z ľudských alogénnych mezenchymálnych dospelých kmeňových buniek z tukového tkaniva (expandované tukové kmeňové bunky – eASC).
V roku 2019 sme túto novú liečebnú metódu zaviedli ako prvé a jediné pracovisko na Slovensku. Cieľom tejto práce je podeliť sa o prvé skúsenosti a zhodnotiť účinnosť liečby 24 týždňov po podaní kmeňových buniek. Súbor tvorí 5 pacientov – 3 muži a 2 ženy, s priemerným vekom 35 rokov, u ktorých boli v roku 2019 instilované kmeňové bunky. Primárny cieľový ukazovateľ bola remisia v 24. týždni definovaná ako kombinácia klinického vyšetrenia a zobrazovacieho vyšetrenia magnetickou rezonanciou. Remisiu sme dosiahli u 3 pacientov (60 %) a u jedného pacienta stav hodnotíme po 24 týždňoch ako zlepšený. Výsledky sú porovnateľné s výsledkami z iných popredných chirurgických pracovísk v Európe, kde remisiu dosahuje približne 50 % pacientov. Veľkým prínosom je, že ide o miniinvazívnu metódu s minimálnym rizikom poškodenia zvieračov najmä u pacientov, u ktorých sú vyčerpané konvenčné metódy liečby.


Darvadstrocel in the treatment of complex perianal fistulas in Crohn’s disease: the first Slovak experience.
Currently, permanent perianal fistula closure in patients with Crohn’s disease (CD) remains a challenge for gastroenterologists and surgeons. These fistulas are, in most cases, complex and do not respond to conventional drugs and surgical treatment. It explains the need to look for new therapeutic options.
The 2004 ACCENT II study confirmed the efficacy of Infliximab in inducing and maintaining remission in complex perianal fistulas in CD. On the other hand, there is still a high risk of fistula reopening in one-third of patients despite biologic therapy. Many patients do not achieve the treatment goal or lose a positive response to treatment over time.
In 2018, the Phase 3 multicentre, randomized, double-blind ADMIRE II study was completed. It evaluated the results of perianal fistula healing in CD with allogeneic stem cells as an effective and safe method of closing the outer fistula orifices compared to placebo one year after treatment. These facts are followed by ECCO recommendations which present allogeneic stem cell therapy as an effective and safe treatment for complex perianal fistulas in patients with CD.
In March 2018, the EMA (European Medicine Agency) approved a preparation with allogeneic adipose tissue-derived mesenchymal stem cells for the treatment of complex perianal fistulas in patients with Crohn’s disease. This preparation is called Darvadstrocel (Alofisel). It consists of human allogeneic adult adipose tissue stem cells (expanded adipocytes – eASCs). In 2019, we introduced this new treatment method as the first and only workplace in Slovakia. This work aims to share the first experience and evaluate the effectiveness of treatment 24 weeks after the administration of stem cells. The group consists of 5 patients - 3 men and 2 women, with an average age of 35 years in whom stem cells were instilled in 2019. The primary endpoint was remission at the week 24, which is defined by a combination of clinical examination and magnetic resonance imaging. Remission was achieved in 3 patients (60 %) and in one patient we evaluate the condition as improved after 24 weeks. The results are comparable to those from other leading surgical facilities in Europe, where remission is achieved in approximately 50 % of patients. The great benefit is that it is a mini-invasive method with minimal risk of harm to sphincters, especially in patients who have exhausted conventional methods of treatment.
Keywords: perianal fistula, Crohn disease, mesenchymal stem cells, darvadstrocel

Gastroenterol. prax 2020; 19 (3): 144 – 149
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Témy časopisu Gastroenterológia pre prax 3 / 2020

Téma čísla

Prehľadové práce

Kazuistiky

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

 

 

 

PREDSEDA
prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

ČLENOVIA
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
doc. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
MUDr. Martin Ďuriček, PhD.
prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.
doc. MUDr. Martin Huorka, CSc.
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.
prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.
doc. MUDr. Peter Makovník, CSc.
doc. MUDr. Juraj Miklušica, PhD.
MUDr. Juraj Májek, PhD.
prof. MUDr. Peter Mlkvý, CSc.
MUDr. Barbora Norek, PhD.
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
MUDr. Boris Pekárek, PhD.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
MUDr. Renata Szépeová, PhD.
MUDr. Tomáš Šálek
doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
prof. MUDr. Anton Vavrečka, CSc.
MUDr. Mária Zakuciová
MUDr. Jozef Záň, Ph.D.
doc. MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

ODBORNÁ KOREKTÚRA
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

GARANT AD TESTOV
MUDr. Juraj Májek, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A PODUJATÍ
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A INZERCIE
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Karvayová
mobil: 0911 117 949
e-mail: karvayova@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

 

 

 

RUBRIKY

Prehľadové práce
Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení. Maximálny rozsah je 8 strán (veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5) s najviac šiestimi obrázkami (grafmi). Článok píšte s dôrazom na jeho praktické využitie gastro-enterológmi a špecialistami z iných odborov, zaujímajúcich sa o gastroenterológiu.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 7 strán. Členenie: súhrn, úvod, vlastný prípad, diskusia, záver, literatúra.

Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Referáty z literatúry
Zaujímavosti zo zahraničnej tlače, novinky v oblasti diagnostiky, terapie a iné odborné informácie, v maximálnom rozsahu 2 strany.

Rôzne
Reakcie na články, informácie o odborných akciách, nové knihy, recenzie, správy z konferencií, pozvánky a iné.

Abstrakty
Slovensky alebo česky písaný abstrakt z vedeckej práce uverejnenej u nás alebo v zahraničí, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/češtine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou. Vhodné je vysvetliť základné pojmy.

SPRACOVANIE RUKOPISU

Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
- píšte na celú šírku riadkov (nepoužívajte ENTER na konci riadkov)
- neupravujte text do stĺpcov - nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
- rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
- zátvorky sú vždy okrúhle ( )
- skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn - stručné zhrnutie obsahu príspevku v rozsahu maximálne 10 riadkov (len pri prehľadových prácach a kazuistikách). Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Kľúčové slová - v rozsahu 3-6 (len pri prehľadových prácach a kazuistikách).
4. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová (len pri prehľadových prácach a kazuistikách)
5. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „.jpg“, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
6. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky boldom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 20 citácií.

Príklady citácií:
1. VaughanTL, Davis S, Kristal A, et al. Obesity, alcohol and tobacco risk factors for cancers of esophagus and gastric cardia: adenocarcinoma versus squamous cell carcinoma Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1995; 4, 85–92.
2. Gao YT, McLaughlin JT, Gridley T, et al. Risk factors for esophageal cancer in Shanghai, China. Role of diet and nutrients. Int J Cancer 1994; 58, 197–202.
3. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM, et al. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333–338.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Vznik čiernych pigmentových kameňov je zviazaný s:
a. akútnou hemolýzou
b. chronickou hemolýzou
c. hyperkalcémiou
d. hyperlipoproteinémiou

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas autora. Všetky články sú dvojstupňovo recenzované.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi gastroenterológov a príbuzných špecializácií.

Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

 

4x ročne
ISSN:1336–1473
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Gastroenterológia pre prax
Gastroenterológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
Predplatné na rok 2023: 22.00 €