Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Klinická urológia – Článok MRI/TRUS cielená biopsia v diagnostike karcinómu prostaty

Klinická urológia

Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2023: 18.00 €
Téma: Urologická onkológia

MRI/TRUS cielená biopsia v diagnostike karcinómu prostaty

Martin Franko, Viliam Kubas, Terézia Hrubá

Cieľ: Cieľom práce je určiť záchyt klinicky signifikantného karcinómu prostaty pri cielenej MRI/TRUS fúznej biopsii prostaty v porovnaní so štandardnou systematickou biopsiou prostaty u mužov biopticky naivných, u mužov s rebiopsiou a u mužov na aktívnom sledovaní.
Metódy a materiál: Retrospektívna štúdia porovnávajúca fúznu MRI/TRUS biopsiu prostaty so systematickou biopsiou prostaty. Všetci pacienti, ktorí mali na mpMRI opísanú léziu PIRADS 3 a viac, podstúpili cielenú softvérovú MRI/TRUS fúznu biopsiu prostaty a následne 10-vzorkovú štandardnú systematickú biopsiu prostaty.
Výsledky: Zo 120 pacientov sa pri cielenej biopsii prostaty karcinóm prostaty zachytil v 51 prípadoch (42,5 %), z toho klinicky signifikantný karcinóm prostaty sa zachytil v 26 prípadoch (21,6 %). Pri systematickej biopsii prostaty sa u 55 pacientov (45,8 %) zachytil karcinóm prostaty, z toho v 20 (16,6 %) prípadoch šlo o klinicky signifikantný karcinóm prostaty. Ak sa tieto metódy skombinujú, dôjde k diagnostike karcinómu prostaty u 66 (55 %) pacientov a z toho klinicky signifikantný karcinóm prostaty u 35 (29,1 %) pacientov. Pri biopticky naivných pacientoch sa klinicky signifikantný karcinóm zistil vo väčšom množstve pri systematickej biopsii (24,9 %) oproti cielenej (18,8 %). Pri rebioptizovaných pacientoch s predchádzajúcou negatívnou biopsiou došlo k vyššiemu záchytu klinicky signifikantného karcinómu pri cielenej biopsii oproti systematickej (24 % vs 14,8 %). U 22,4 % pacientov na aktívnom sledovaní pre karcinóm prostaty došlo k upgrade tumoru, a tým k začatiu aktívnej terapie.
Záver: Použitie MRI/TRUS fúznej cielenej biopsie prostaty zlepšuje detekciu klinicky signifikantného karcinómu prostaty u pacientov pri rebiopsii s predchádzajúcou negatívnou biopsiou. V našom súbore u biopticky naivných pacientov sme nezistili lepší záchyt signifikantného karcinómu prostaty pri použití MRI/TRUS cielenej biopsie prostaty, naopak, vyšší záchyt sa dosiahol systematickou biopsiou prostaty. Potvrdili sme dôležitosť MRI/TRUS cielenej biopsie prostaty u pacientov na aktívnom sledovaní.

MRI/TRUS targeted biopsy in the diagnosis of prostate cancer
Aim: The work aims to detect clinically significant prostate cancer in targeted MRI/TRUS fusion prostate biopsy compared to standard systematic prostate biopsy in biopsy-naïve men, in men with previous negative biopsy and men on active surveillance.
Methods and material: A retrospective study comparing a fusion MRI / TRUS prostate biopsy with a systematic prostate biopsy. All patients who had lesion PIRADS 3 and higher on mpMRI underwent a software MRI/TRUS fusion prostate biopsy followed by 10 samples standard systematic prostate biopsy.
Results: A total of 120 patients underwent targeted prostate biopsy, prostate cancer was detected in 51 cases (42.5 %), clinically significant prostate cancer was detected in 26 cases (21.6 %). In a systematic prostate biopsy, prostate cancer was detected in 55 patients (45.8 %) and 20 (16.6 %) cases of clinically significant prostate cancer. When these methods are combined, prostate cancer was diagnosed in 66 (55%) patients. Clinically significant prostate cancer was found in 35 (29.1 %) patients. In biopsy-naïve patients, clinically significant cancer was detected in systematic biopsy (24.9 %), in targeted fusion only 18.8 %. In re-bioptized patients, there was a higher detection of clinically significant carcinoma with targeted biopsy (24 %) than systematic biopsy (14.8 %). In 22.4 % of patients on active surveillance, the tumour was upgraded, initiating active therapy.
Conclusion: The use of MRI/TRUS fusion targeted prostate biopsy improves detection of clinically significant prostate cancer in patients with a previous negative biopsy. In biopsy-naïve patients, we did not find better detection of significant prostate cancer using MRI/TRUS targeted prostate biopsy. Conversely, higher detection was achieved by systematic prostate biopsy. We confirmed the importance of MRI/TRUS targeted prostate biopsy in patients on active surveillance.
Keywords: prostate mpMRI, prostate biopsy, fusion biopsy, targeted biopsy, prostate cancer

Klin urol 2021; 17 (3): 85 – 89
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Témy časopisu Klinická urológia 3 / 2021

Urologická onkológia

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

PREDSEDA
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

ČLENOVIA
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
doc. MUDr. František Záťura, PhD.
prof. MUDr. Peter Zvara, PhD.

RECENZENTI
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

ODBORNÝ REDAKTOR
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A PODUJATÍ
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A INZERCIE

Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Karvayová
mobil: 0911 117 949
e-mail: karvayova@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.
 

 

RUBRIKY

Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení.
Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, typ písma ARIAL, TIMES, riadkovanie 1,5). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.

Pôvodné práce
Maximálny rozsah je 10 strán.
Členenie:

 

1. Úvod 4. Diskusia
2. Klinický súbor a metódy 5. Záver
3. Výsledky 6. Literatúra


Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 3 strany. Členenie: úvod, vlastný prípad, záver, literatúra.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

SPRACOVANIE RUKOPISU:
Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
píšte na celú šírku riadkov (ENTER používajte až na konci odstavcov)
neupravujte text do stĺpcov – nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
– rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
– zátvorky sú vždy okrúhle ( )
– skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU:
1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn – štruktúrovaný abstrakt:
1. Cieľ práce
2. Materiál a metódy (neuvádzať názov pracoviska)
3. Výsledky
4. Záver
5. Kľúčové slová – v rozsahu 3-6.
Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová
4. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
Vo vlastnom texte nepoužívať zvýraznenie textu napr. podčiarknutý text, hrubé písmo, s výnimkou nadpisov, odvolávok na obrázky, tabuľky, grafy.
5. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky hrubým písmom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 30 citácií.
6. Dôraz sa kladie na citácie prác uverejnených v Klinickej urológii.
7. Citácie
Citácia znamená vo všeobecnosti: meno autora (autorov), názov práce, názov časopisu, rok vydania, ročník, strany.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285: 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Všetci autori svojim podpisom deklarujú, že sa zúčastnili na príprave predloženej práce a súhlasia so spoluautorstvom.

AUTODIDAKTICKÝ TEST

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endoteliálny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi urológov a príbuzných špecializácií.
Povinnou súčasťou každého manuskriptu je vyhlásenie o konflikte záujmov, ako i čestné prehlásenie o tom, že práca nebola publikovaná v inom periodiku.


Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2023: 18.00 €