Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
12
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Kedy sa rozhodujeme pre liečbu agonistami GLP-1 receptorov?
Ingrid Dravecká
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2021
Mnoho pacientov s diabetom mellitom 2. typu (DM 2) nedosahuje alebo neudrží primeranú metabolickú kontrolu pri monoterapii metformínom. Ako druholíniová liečba, vzhľadom na schopnosť znižovať glykémiu bez rizika hypoglykémie, pokles hmotnosti a kardiovaskulárne benefity, sa odporúčajú agonisty receptorov peptidu-1 podobného glukagónu (GLP-1) a inhibítory sodíkovo-glukózových transportérov 2 (SGLT-2). Cieľom liečby DM 2 podľa konsenzu ADA (American Diabetes Association) a EASD (European Association for the Study of Diabetes) je prevencia alebo oddialenie komplikácií a udržanie kvality života. To si vyžaduje kontrolu glykémií a manažment kardiovaskulárnych (KV) rizikových faktorov. Preto by sme pri výbere liečby mali racionálne zvážiť individuálne terapeutické ciele a stratégie s prihliadnutím na pacientove rizikové faktory a preferencie.

When do we decide on treatment with GLP-1 agonists?

Many patients with type 2 diabetes (T2D) do not achieve or do not maintain optimal metabolic control using metformin monotherapy. Glucagon-like peptide 1 (GLP-1) receptor agonists and sodium-glucose transporter 2 inhibitors (SGLT2) are recommended as a second-line treatment due to the glycemic efficacy without a risk of hypoglycemia, weight loss and cardiovascular benefits. According to the consensus of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for Study of Diabetes (EASD) the aim of treatment of T2D is to prevent or delay the complications and maintain the quality of life. This requires glycemic control and management of cardiovascular risk factors. Therefore, when we decide on treatment, we should consider individual therapeutic goals and strategies, with regard to the risk factors and preferences of the patient.
Keywords: type 2 diabetes mellitus, atherosclerotic cardiovascular disease, heart failure, chronic kidney disease, GLP-1 receptor agonists, inhibitors of sodium-glucose transporter 2


diabetes mellitus 2. typu aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie srdcové zlyhávanie chronické obličkové ochorenie agonisty GLP 1 receptorov inhibítory sodíkovo-glukózových transportérov 2
Interná med. 2021; 21 (4): 161-166
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by