Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Klinická urológia – Článok Celkové prežívanie pacientov s kastračne rezistentným karcinómom prostaty s osteoblastickými kostnými metastázami liečených Ra-223-dichloridom

Klinická urológia

Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: Urologická onkológia

Celkové prežívanie pacientov s kastračne rezistentným karcinómom prostaty s osteoblastickými kostnými metastázami liečených Ra-223-dichloridom

Eva Takácsová, Marek Bartovic, Peter Németh, Iveta Waczulíková

Cieľ práce: Cieľom retrospektívnej analýzy bolo vyhodnotiť celkové prežívanie pacientov s kastračne rezistentným karcinómom prostaty s osteoblastickými kostnými metastázami, bez viscerálnych metastáz liečených 223Ra-dichloridom.
Materiál a metódy: Súbor zahŕňal 51 pacientov vo veku 51 – 89 rokov, medián 75 rokov. Celkové prežívanie od prvej podanej dávky (v 7/2015 až 12/2018) bolo hodnotené v 2/2021.
Výsledky: Dosiahnutý medián celkového prežívania bol 18 mesiacov (CI: 11,9 – 22,1 mesiaca). Pacienti s dobrým výkonnostným stavom – ECOG 0 – 1 v úvode liečby mali významne vyšší medián prežívania ako pacienti so zlým výkonnostným stavom – ECOG 3 (23,8 vs 3,3 mesiaca). Počet podaných dávok 223Ra-dichloridu bol v nepriamoúmernom vzťahu s mierou zhoršenia výkonnostného (ECOG) stavu pacientov (Kendallovo tau-c = –0,63; p<<0,001). Samotný pokles ALP počas liečby nebol signifikantne spojený s predĺženým prežívaním. Naopak, pokles PSA bol prognosticky priaznivý faktor – regresia hodnoty o viac ako 50 % bola štatisticky významne spojená s predĺženým prežívaním (31 mesiacov; p = 0,020). Predchádzajúca liečba druhogeneračnými (ARTA) hormónmi (49 % pacientov) ani cytotoxickou chemoterapiou (41,2 % pacientov) nemali významnejší vplyv na celkové prežívanie. Najčastejším nežiaducim účinkom liečby 223Ra-dichloridom bola hematotoxicita, závažnejšia (stupeň 3) trombocytopénia, leukopénia, anémia vznikli u 3,9 %, 3,9 %, 9,8 % pacientov.
Záver: Medián celkového prežívania – 18 mesiacov – bol napriek menšiemu súboru porovnateľný s veľkými známymi prebehnutými štúdiami. Najdlhšie prežívali pacienti s dobrým výkonnostným stavom (ECOG 0 – 1) v úvode liečby 223Ra-dichloridom. U pacientov so zlým výkonnostným stavom (ECOG 3) v úvode liečby nemožno očakávať predĺženie prežívania, ako potvrdili aj naše výsledky. Pokles PSA počas liečby bol prognosticky priaznivý faktor spojený s predĺženým prežívaním.

Overall survival of patients with castration-resistant prostate cancer with osteoblastic bone metastases treated with Ra-223-dichloride

Objective: The retrospective analysis aimed to evaluate the overall survival of patients with castration-resistant prostate cancer with osteoblastic bone metastases without visceral metastases treated with 223Ra-dichloride.
Material and methods: The cohort included 51 patients aged 51-89 years, with a median of 75 years. Overall survival from the first administered dose (from 7/2015 to 12/2018) was assessed in 2/2021.
Results: The median overall survival was 18 months (11.9-22.1 months). Patients with good performance status (ECOG 0-1) at the beginning of therapy had a significantly higher median survival than patients with ECOG 3 (23.8 vs 3.3 months). The number of doses of 223Ra-dichloride was inversely related to the grade of performance status (ECOG) of patients (Kendall’s tau-c = -0.63; p << 0.001). A decrease of ALP alone during treatment was not significantly associated with prolonged survival. In contrast, a reduction of PSA was a good prognostic factor – regression of more than 50% was statistically significantly associated with prolonged survival (31 months; p = 0.020). Previous treatment with second-generation (ARTA) hormones (49% of patients) or with cytotoxic chemotherapy (41.2% of patients) had no significant effect on overall survival. The most common adverse event was haematotoxicity, more serious (grade 3) thrombocytopenia, leukopenia, anaemia occurred in 3.9%, 3.9%, 9.8% of patients.
Conclusion: Median overall survival – 18 months was, despite a smaller cohort, comparable to extensive known studies. Patients with good performance status (ECOG 0-) at the start of 223Ra-dichloride therapy had the most extended survival. Prolonged survival cannot be expected in patients with poor performance status (ECOG 3) at the beginning of treatment, as confirmed by our results. DURING TREATMENT, the PSA decrease was a good prognostic factor associated with prolonged survival.
Keywords: Radium-223-dichloride, metastatic castrate-resistant prostate cancer, osteoblastic bone metastases

Klin. urol. 2022; 18 (1): 5-10
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Klinická urológia 1 / 2022

Transplantológia

Funkčná urológia

Kazuistiky

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

PREDSEDA
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

ČLENOVIA
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
doc. MUDr. František Záťura, PhD.
prof. MUDr. Peter Zvara, PhD.

RECENZENTI
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

ODBORNÝ REDAKTOR
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A PODUJATÍ
Ing. Martina Novosedlíková
mobil: 0904 948 664
e-mail: novosedlikova@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU A INZERCIE

Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Ďurčovič
mobil: 0911 117 949
e-mail: durcovic@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.
 

 

RUBRIKY

Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení.
Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, typ písma ARIAL, TIMES, riadkovanie 1,5). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.

Pôvodné práce
Maximálny rozsah je 10 strán.
Členenie:

 

1. Úvod 4. Diskusia
2. Klinický súbor a metódy 5. Záver
3. Výsledky 6. Literatúra


Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 3 strany. Členenie: úvod, vlastný prípad, záver, literatúra.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

SPRACOVANIE RUKOPISU:
Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
píšte na celú šírku riadkov (ENTER používajte až na konci odstavcov)
neupravujte text do stĺpcov – nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
– rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
– zátvorky sú vždy okrúhle ( )
– skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU:
1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn – štruktúrovaný abstrakt:
1. Cieľ práce
2. Materiál a metódy (neuvádzať názov pracoviska)
3. Výsledky
4. Záver
5. Kľúčové slová – v rozsahu 3-6.
Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová
4. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
Vo vlastnom texte nepoužívať zvýraznenie textu napr. podčiarknutý text, hrubé písmo, s výnimkou nadpisov, odvolávok na obrázky, tabuľky, grafy.
5. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky hrubým písmom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 30 citácií.
6. Dôraz sa kladie na citácie prác uverejnených v Klinickej urológii.
7. Citácie
Citácia znamená vo všeobecnosti: meno autora (autorov), názov práce, názov časopisu, rok vydania, ročník, strany.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285: 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Všetci autori svojim podpisom deklarujú, že sa zúčastnili na príprave predloženej práce a súhlasia so spoluautorstvom.

AUTODIDAKTICKÝ TEST

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endoteliálny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi urológov a príbuzných špecializácií.
Povinnou súčasťou každého manuskriptu je vyhlásenie o konflikte záujmov, ako i čestné prehlásenie o tom, že práca nebola publikovaná v inom periodiku.


Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €