Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Klinická urológia – Článok Vybrané neinvazívne molekulárne a fluorescenčné metódy v detekcii nádorov močového mechúra – výsledky pilotnej štúdie

Klinická urológia

Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: Urologická onkológia

Vybrané neinvazívne molekulárne a fluorescenčné metódy v detekcii nádorov močového mechúra – výsledky pilotnej štúdie

Vladimíra Sobolová, Vincent Nagy, Mária Mareková, Katarína Dubayová, Miroslava Rabajdová

Cieľ: Cieľom pilotnej fázy štúdie bolo posúdiť možnosť využitia fluorescenčnej profilovej analýzy moču a molekulových markerov – miR-206 a miR-23a v diagnostike nádorov močového mechúra (NMM).
Materiál a metodika: Klinický súbor tvorilo 112 pacientov s potvrdeným NMM, celkovo bolo vyšetrených 168 vzoriek, v danom čase bola histologicky potvrdená prítomnosť zhubného nádoru v 66 odobratých vzorkách. Do štúdie bolo zaradených 45 kontrolných zdravých subjektov. Prítomnosť miRNA bola vo vzorkách hodnotená pomocou qRT-PCR. V práci sú uvedené expresie miR-23a a miR-206 a vzhľadom na protichodnosť ich regulácie aj ich rozdiel. Miera expresie bola určená metódou qRT-PCR. Druhou metodikou bolo stanovenie fluorescenčného koncentračného profilu, ktorého výsledky sú zobrazené vo forme tabuľky a diagnostického trianglu.
Výsledky: Porovnanie expresií mikroRNA pacientov s pozitívnym nálezom histopatologicky neinvazívny papilárny urotelový karcinóm (NIPUC) nízkeho stupňa (LG) s pacientmi v remisii preukázalo zvýšenie expresie miR-23a o 54,35 % a zvýšenie expresie miR-206 o 17,87 %. Rozdiel expresie miR-23a a miR-206 bol 227,86 %. Pri porovnaní expresií mikroRNA pacientov s pozitívnym nálezom histopatologicky NIPUC vysokého stupňa (HG) a pacientov v remisii bolo namerané zvýšenie expresie miR-23a o 47,02 % a zvýšenie expresie miR-206 o 11,41 %. Rozdiel expresie miR-23a a miR-206 bol 216,43 %. U pacientov s pozitívnym nálezom histopatologický nádor invadujúci svalovú vrstvu mechúra (MIBC) v porovnaní s pacientmi v remisii bolo namerané zvýšenie expresie miR-23a o 67,49 % a zvýšenie expresie miR-206 o 4,2 %. Rozdiel expresie miR-23a a miR-206 bol 368,57 %. Druhou metódou pilotnej štúdie bolo spracovanie moču do fluorescenčného koncentračného profilu a jeho názorná grafická interpretácia vo forme tabuľky a diagnostického trianglu. Na základe variability profilov pacientov s NMM bola vypracovaná zonácia profilu, ktorá umožňuje porovnávať jednotlivé skupiny pacientov. Všetci pacienti v dispenzári pre NMM majú oproti zdravým jedincom zvýšenú intenzitu v zóne 1 a zníženú v zóne 7. Zdraví jedinci a pacienti v remisii majú vrcholy len v zóne 1, 2, 4 a 7. Okrem vrcholov je dôležitá ich veľkosť. Na základe výsledkov boli vybrané zóny, ktoré sa najviac líšia od zón zdravých jedincov a tie boli vztiahnuté k zóne 7, vzhľadom na stabilnú prítomnosť a polohu vrcholu profilu v tejto zóne. Výsledky porovnania boli použité pre „diagnostický triangel“, ktorý názorne zobrazuje odchýlky od normálu.
Záver: Výsledky práce sú optimistické a pre ich implementáciu do diagnostického procesu je potrebné v týchto analýzach pokračovať a paralelne analyzovať viac rôznych typov biologického materiálu.

Selected non-invasive molecular and fluorescent methods in the detection of bladder cancer - results of a pilot study

Objective: The pilot phase of the study aimed to assess the possibility of using fluorescence profile analysis of urine and molecular markers -miR-206 and miR-23a in diagnosing bladder cancer.
Material and methodology: The clinical group consisted of 112 patients with confirmed bladder cancer; 168 samples were examined. At that time, the presence of cancer was histologically confirmed in 66 samples. 45 healthy control subjects were included in the study. The presence of miRNA in the samples was assessed by qRT-PCR. The paper presents the expression of miR-23a and miR-206 and their difference due to the opposition of their regulation. The expression level was determined by qRT-PCR. The second methodology was to determine the fluorescence concentration profile, the results of which are shown in tabular and diagnostic triangle form.
Results: Comparison of microRNA expressions of patients with positive findings- histopathologically NIPUC LG compared to patients in remission showed an increase in miR23a expression by 54.35% and an increase in miR206 expression by 17.87%. The difference in expression of miR23a and miR206 was 227.86%. When comparing microRNA expressions of patients with positive findings – histopathologically NIPUC HG and patients in remission, an increase in miR23a expression of 47.02% and an increase in miR206 expression of 11.41% were measured. The difference in expression of miR23a and miR206 was 216.43%. In patients with a positive finding histopathologically MIBC compared to patients in remission, an increase in miR23a expression of 67.49% and an increase in miR206 expression of 4.2% were measured. The difference in expression of miR23a and miR206 was 368.57%. The second method of the pilot study was processing urine into a fluorescent concentration profile and its illustrative graphical interpretation in the form of a table and a diagnostic triangle. Based on the variability of profiles of patients with NMM, a profile zoning was developed, which allows comparing individual groups of patients. All patients in the NMM dispensary have increased intensity in zone 1 and decreased intensity in zone 7 compared to healthy individuals. Healthy individuals and patients in remission have peaks only in zones 1, 2, 4 and 7. In addition to the presence of peaks, their size is also essential. Based on the results, the zones that differed most from healthy individuals were selected and these were related to zone 7, due to the stable presence and position of the profile peak in this zone. The comparison results were used for the „diagnostic triangle“, which graphically shows the deviations from the normal samples of the healthy control group.
Conclusion: The work results are optimistic for their implementation in the diagnostic process. It is necessary to continue and analyze several different types of biological material.
Keywords: Bladder cancer, microRNA, fluorescent concentration profile of urine

Klin. urol. 2022; 18 (1): 23-27
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Klinická urológia 1 / 2022

Transplantológia

Funkčná urológia

Kazuistiky

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

PREDSEDA
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

ČLENOVIA
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
doc. MUDr. František Záťura, PhD.
prof. MUDr. Peter Zvara, PhD.

RECENZENTI
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

ODBORNÝ REDAKTOR
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU, INZERCIE A PODUJATÍ
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Ďurčovič
mobil: 0911 117 949
e-mail: durcovic@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

RUBRIKY

Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení.
Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, typ písma ARIAL, TIMES, riadkovanie 1,5). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.

Pôvodné práce
Maximálny rozsah je 10 strán.
Členenie:

 

1. Úvod 4. Diskusia
2. Klinický súbor a metódy 5. Záver
3. Výsledky 6. Literatúra


Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 3 strany. Členenie: úvod, vlastný prípad, záver, literatúra.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

SPRACOVANIE RUKOPISU:
Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
píšte na celú šírku riadkov (ENTER používajte až na konci odstavcov)
neupravujte text do stĺpcov – nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
– rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
– zátvorky sú vždy okrúhle ( )
– skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU:
1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn – štruktúrovaný abstrakt:
1. Cieľ práce
2. Materiál a metódy (neuvádzať názov pracoviska)
3. Výsledky
4. Záver
5. Kľúčové slová – v rozsahu 3-6.
Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová
4. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
Vo vlastnom texte nepoužívať zvýraznenie textu napr. podčiarknutý text, hrubé písmo, s výnimkou nadpisov, odvolávok na obrázky, tabuľky, grafy.
5. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky hrubým písmom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 30 citácií.
6. Dôraz sa kladie na citácie prác uverejnených v Klinickej urológii.
7. Citácie
Citácia znamená vo všeobecnosti: meno autora (autorov), názov práce, názov časopisu, rok vydania, ročník, strany.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285: 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Všetci autori svojim podpisom deklarujú, že sa zúčastnili na príprave predloženej práce a súhlasia so spoluautorstvom.

AUTODIDAKTICKÝ TEST

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endoteliálny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi urológov a príbuzných špecializácií.
Povinnou súčasťou každého manuskriptu je vyhlásenie o konflikte záujmov, ako i čestné prehlásenie o tom, že práca nebola publikovaná v inom periodiku.


Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

3x ročne
1336-7579

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €