Amedi.sk
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
Časopis Klinická urológia – Článok Kvalita transuretrálnej resekcie stredne a vysokorizikových nádorov močového mechúra neinfiltrujúcich svalovinu

Klinická urológia

Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €
Téma: Urologická onkológia

Kvalita transuretrálnej resekcie stredne a vysokorizikových nádorov močového mechúra neinfiltrujúcich svalovinu

Svetlana Dušenková, Róbert Dušenka, Roman Tomaškin, Boris Eliáš, Ján Kliment, ml, Ján Ľupták

Cieľ práce: Cieľom práce bolo vyhodnotenie kvality primárnej TURBT na základe stanovenia prítomnosti svaloviny v resekovaných vzorkách, prítomnosti reziduálneho nádoru diagnostikovaného po vykonaní reTURBT a stanovenia podštádiovania ochorenia a analýza vplyvu klinických a histopatologických parametrov tumoru na výskyt reziduálneho nádoru u pacientov so stredne a vysokorizikovými nádormi močového mechúra neinfiltrujúcimi svalovinu.
Materiál a metodika: Do úvodnej retrospektívnej analýzy bolo zaradených 83 pacientov s primárne diagnostikovanými urotelovými karcinómami močového mechúra, ktorí podstúpili liečbu na Urologickej klinike JLF UK a UNM v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Do podrobnejších analýz boli zahrnutí len pacienti so stredne a vysokorizikovými NMIBC. U pacientov boli hodnotené klinické a histopatologické charakteristiky, ktoré by mohli mať vplyv na kvalitu primárnej resekcie: vek, počet a veľkosť primárnych nádorov, pT štádium, grading, prítomnosť svaloviny v resekovaných vzorkách. Kvalita primárnej resekcie bola posudzovaná na základe výskytu reziduálneho nádoru diagnostikovaného pri reTURBT, prítomnosti svaloviny v resekovaných primárnych vzorkách, a výskytu podštádiovania ochorenia. Záverečná analýza skúmala, ktorý parameter z primárnej transuretrálnej resekcie má vplyv na výskyt reziduálneho nádoru. Posudzovali sme 4 parametre: subjektívne zhodnotenie kvality (kompletnosti) resekcie operatérom, histopatologické štádium nádoru diagnostikovaného primárnou TURBT, HG/LG status a lokálny makroskopický nález. S cieľom štatistického vyhodnotenia výsledkov boli použité deskriptívne metódy a chí-kvadrátový test.
Výsledky: Priemerný vek pacientov v čase primárnej resekcie bol 70 rokov (rozsah 27 až 94 rokov). Primárnu transuretrálnu resekciu podstúpilo 62 mužov a 21 žien. Nepriaznivý lokálny nález počas primárnej TURBT (prítomnosť aspoň 3 nádorov v kavite močového mechúra a/alebo veľkosť nádoru viac ako 3 cm) malo 61,4 % pacientov. Svalovina bola pri primárnej TURBT zachytená v 83,1 % prípadov. Do finálnej analýzy bolo zahrnutých 67 pacientov so stredne a vysokorizikovými NMIBC. Svalovina nebola pri primárnej TURBT zachytená v 20,9 % prípadov. Opakovaná transuretrálna resekcia bola rvykonaná o 3 – 6 týždňov po primárnej resekcii u 37 zo 67 pacientov (55,2 %). Reziduálny nádor bol potvrdený u 10 z 37 pacientov (27 %). U 1 pacienta sme zaznamenali upstaging z pTa na pT1 štádium, u žiadneho z pacientov nebol zistený upstaging na pT2 štádium. U 11 pacientov (29,7 %) nebola histopatologickým vyšetrením zistená prítomnosť svaloviny v resekovaných vzorkách. Pri analýze vplyvu faktorov vplývajúcich na výskyt reziduálneho nádoru sme posudzovali 4 parametre: subjektívne zhodnotenie kvality (kompletnosti) resekcie operatérom, histopatologické štádium nádoru diagnostikovaného primárnou TURBT, HG/LG status a lokálny makroskopický nález. V prípade, ak operatér zhodnotil peroperačne resekciu ako kompletnú, tak približne 3/4 pacientov nemalo pri reTURBT reziduálny nádor. V prípade, že operatér zhodnotil resekciu ako nekompletnú, 50 % pacientov nemalo reziduálny nádor. Reziduálny nádor sa vyskytoval v 19 % pT1 nádorov a 33,3 % pTa nádorov, v 9,5 % HG nádorov a v 50 % LG nádorov. V 30 % prípadoch s nepriaznivým lokálnym nálezom a v 14,3 % bez nepriaznivého lokálneho nálezu bol potvrdený reziduálny nádor pri reTURBT.
Záver: Kľúčovým terapeutickým postupom v manažmente pacientov s NMIBC je precízne vykonaná TURBT všetkých makroskopicky viditeľných nádorov. Napriek tomu, že TURBT patrí medzi najčastejšie endoskopické urologické operačné výkony s nízkym rizikom peroperačných a pooperačných komplikácií, zostáva otázka jej kvality stále aktuálna a diskutovaná.

Quality of transurethral resection of medium and high-risk muscle of non-inflatable bladder tumours

Objective: The study aimed to evaluate the quality of a primary TURBT based on the presence of muscle in resected samples, the presence of residual tumour diagnosed after reTURBT and determination of disease stages and analysis of the influence of clinical and histopathological parameters on a residual tumour in patients with medium and high-risk non-muscle invading bladder tumours.
Material and methods: The initial retrospective analysis included 83 patients with primary diagnosed urothelial bladder carcinomas who underwent treatment at the Department of Urology, JLF UK and UNM from 1 Jan 2018 to 31 Dec 2018. Only patients with moderate to high-risk NMIBCs were included in the more detailed analyses. Clinical and histopathological characteristics that could affect the quality of primary resection were evaluated in patients: age, number, and size of primary tumours, pT stage, grading, and presence of muscle in resected samples. The quality of the primary resection was assessed based on the incidence of residual tumours diagnosed in re-TURBT, the presence of muscle in the resected primary specimens, and the incidence of disease underdiagnosing. The final analysis examined which parameter from the primary transurethral resection affects the incidence of residual tumours. We assessed 4 parameters: subjective evaluation of the completeness of resection by a surgeon, histopathological stage of the tumour diagnosed with primary TURBT, HG/ LG status and local macroscopic findings. Descriptive methods and the chi-square test were used to evaluate the results statistically.
Results: The mean age of patients at the primary resection was 70 years (range from 27 to 94 years). 62 men and 21 women underwent primary transurethral resection. 61.4% of patients had a favourable local finding during primary TURBT (at least 3 tumours in the bladder cavity and/ or tumour size greater than 3 cm). Muscle was detected in the primary TURBT in 83.1% of cases. The final analysis included 67 patients with moderate to high-risk NMIBCs. Muscle was not captured in the primary TURBT in 20.9% of cases. Repeated transurethral resection was performed 3-6 weeks after primary resection in 37 of 67 patients (55.2%). Residual tumour was confirmed in 10 of 37 patients (27%). In 1 patient, we recorded upstaging from pTa to pT1 stage; in none of the patients upstaging to pT2 stage was found. In 11 patients (29.7%), the presence of muscle in the resected samples was not detected by histopathological examination. The influence of factors influencing the incidence of residual tumour was analysed by assessment of 4 parameters: subjective evaluation of the quality (completeness) of resection by the surgeon, histopathological stage of cancer diagnosed with primary TURBT, HG/ LG status and local macroscopic findings. If the surgeon evaluated the perioperative resection as good (sufficient), approximately 3/4 of the patients did not have a residual tumour at reTURB. If the surgeon rated the resection incomplete, 50% of patients did not have a residual tumour. Residual tumours occurred in 19% of pT1 and 33.3% of pTa, 9.5% of HG, and 50% of LG. In 30.0% of cases with an unfavourable local finding and 14.3% without an unfavourable local finding, a residual tumour was confirmed at reTURBT.
Conclusion: The critical therapeutic approach in managing patients with NMIBC is a precisely implemented TURBT of all macroscopically visible tumours. Although TURBT is one of the most common endoscopic urological surgeries with a low risk of perioperative and postoperative complications, its quality is still relevant and debated.
Keywords: non-muscle-invasive bladder cancer, transurethral resection of the bladder, quality of resection

Klin. urol. 2022; 18 (1): 11-16
CELÝ OBSAH ČLÁNKU JE DOSTUPNÝ IBA PRE PRIHLÁSENÝCH PREDPLATITEĽOV Prihlásiť sa

Ročník 2022  Témy časopisu Klinická urológia 1 / 2022

Transplantológia

Funkčná urológia

Kazuistiky

Nie sú dostupné žiadne voľne dostupné články

PREDSEDA
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

ČLENOVIA
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
doc. MUDr. František Záťura, PhD.
prof. MUDr. Peter Zvara, PhD.

RECENZENTI
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
MUDr. Boris Eliáš, PhD.
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
doc. MUDr. Jan Krhut, PhD.
doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
prof. MUDr. Vincent Nagy, PhD.
prof. MUDr. Dalibor Ondruš, DrSc.

doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.

ODBORNÝ REDAKTOR
prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

REDAKTORKA
Ing. Danica Paulenová
e-mail: paulenova@amedi.sk

GRAFICKÁ ÚPRAVA
Ing. Lukrecia Schiller
e-mail: dtp@amedi.sk

MANAŽÉR MARKETINGU, INZERCIE A PODUJATÍ
Eva Melišová
mobil: 0948 059 239
e-mail: melisova@amedi.sk

EKONOMIKA A PREDPLATNÉ
Ing. Martina Ďurčovič
mobil: 0911 117 949
e-mail: durcovic@amedi.sk

JAZYKOVÁ KOREKTÚRA
Mgr. Eva Doktorová

KOREKTÚRA ANGLICKÝCH TEXTOV
Ing. Janka Bábelová, PhD.

 

RUBRIKY

Najnovšie poznatky o etiológii, patogenéze, diagnostike a terapii chorôb a skupín ochorení.
Maximálny rozsah je 7 strán (veľkosť písma 12, typ písma ARIAL, TIMES, riadkovanie 1,5). V prípade spracovávania obsiahlejšej tematiky je možné po dohode s redakciou rozdeliť príspevok do niekoľkých častí.

Pôvodné práce
Maximálny rozsah je 10 strán.
Členenie:

 

1. Úvod 4. Diskusia
2. Klinický súbor a metódy 5. Záver
3. Výsledky 6. Literatúra


Algoritmy diagnostiky a terapie
Diagnostika a terapia spracovaná v tabuľkách a schémach, s minimom textu, s dôrazom na stručnosť a prehľadnosť.

Kazuistika
Maximálny rozsah je 3 strany. Členenie: úvod, vlastný prípad, záver, literatúra.

Rôzne
Reakcie na prehľadné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, výsledky štúdií (max. 3 strany), správy z odb. podujatí, abstrakty z vedeckej práce publikovanej v zahraničnej tlači, nie staršej ako 1 rok. Rozsah max. 1 strana. Uveďte názov práce v slovenčine/čestine, autorov, pracovisko, ďalej názov práce v angličtine s úplnou citáciou.

SPRACOVANIE RUKOPISU:
Príspevok píšte na počítači v niektorom z bežných textových editorov.
píšte na celú šírku riadkov (ENTER používajte až na konci odstavcov)
neupravujte text do stĺpcov – nezalamujte, tabuľky umiestnite na záver práce
– rozlišujte dôsledne čísla 1, 0 a písmená l, O
– zátvorky sú vždy okrúhle ( )
– skratky vždy vysvetlite pri ich prvom použití

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU:
1. Výstižný názov práce, mená a priezviská všetkých autorov vrátane titulov, pracoviská autorov. Adresa prvého autora vrátane čísla telefónu, faxu a e-mailovej adresy.
2. Súhrn – štruktúrovaný abstrakt:
1. Cieľ práce
2. Materiál a metódy (neuvádzať názov pracoviska)
3. Výsledky
4. Záver
5. Kľúčové slová – v rozsahu 3-6.
Píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
3. Anglický preklad: názov práce, súhrn, kľúčové slová
4. Vlastný text
Ak vkladáte do dokumentu obrázky, pošlite tiež ich originálne súbory vo formáte „jpg”, grafy vytvárajte v programe Excel a posielajte ich originálne súbory. Pri posielaní fotodokumentácie poštou posielajte, prosím, len kvalitné originály. Každú predlohu označte číslom, pod ktorým je zmienená v texte. Text píšte v 1. alebo 3. osobe jednotného alebo množného čísla (zjednotiť podľa typu článku).
Vo vlastnom texte nepoužívať zvýraznenie textu napr. podčiarknutý text, hrubé písmo, s výnimkou nadpisov, odvolávok na obrázky, tabuľky, grafy.
5. Literatúra
Citácie sú očíslované chronologicky hrubým písmom, odkazy v texte sú uvádzané číslom citácie v okrúhlych zátvorkách. Uveďte maximálne 30 citácií.
6. Dôraz sa kladie na citácie prác uverejnených v Klinickej urológii.
7. Citácie
Citácia znamená vo všeobecnosti: meno autora (autorov), názov práce, názov časopisu, rok vydania, ročník, strany.

Príklady citácií:
1. Shaheen NJ, Crosby NA, Bozymski EM. Is there publication bias in the reporting cancer risk in Barrett´ esophagus? Gastroenterology 2000; 119: 333-338.
2. Stenestrand U, Wallentin L. Swedish Register of Cardiac Intensive Care (RIKS-HIA): Early statin treatment following acute myocardial infarction and 1-year survival. JAMA 2001; 285: 430-436.
3. LIPID Study Group. Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and a broad range of initial cholesterol levels. N Engl J Med 1998; 339: 1349-1357.
4. Jurkovičová O, Spitzerová H, Cagáň S. Komorové arytmie a náhla srdcová smrť pri akútnom infarkte myokardu. Bratisl Lek Listy 1997; 98: 379-389.
5. Osborne BE. The electrocardiogram of the rat. In: Budden R, Detweiler DK, Zbinden G. The rat electrocardiogram in pharmacology and toxicology. Oxford: Pergamon Press 1981: 15-27.

V citáciách za krstnými menami nie sú bodky. Za autormi nie je dvojbodka, ale bodka. Za rokom vydania je bodkočiarka, pred stranami je dvojbodka. Ak je autor jeden, dvaja alebo traja - treba uviesť všetkých. Pri viacerých ako troch autoroch uviesť prvých troch a „et al“, v slovenských a českých citáciách „a spol.“.

Všetci autori svojim podpisom deklarujú, že sa zúčastnili na príprave predloženej práce a súhlasia so spoluautorstvom.

AUTODIDAKTICKÝ TEST

Kvôli uverejňovaniu autodidaktických testov je potrebné k Vášmu prehľadnému článku dodať 4 otázky a k nim po 4 odpovede s vyznačením jednej správnej odpovede, napr.:

Ktorý z nasledujúcich faktorov nesúvisí s rosaceou?
a. genetická predispozícia
b. škandinávsky pôvod
c. propionibacterium acnes
d. endoteliálny rastový faktor

Redakcia si vyhradzuje právo robiť drobné štylistické úpravy rukopisu. V prípade potreby skrátenia rukopisu bude vyžiadaný súhlas.

Všetky uverejnené príspevky sú honorované.

Vzhľadom k praktickému zameraniu časopisu Vás prosíme, aby bol príspevok napísaný zrozumiteľne, s dôrazom na praktické využitie podaných informácií v ambulantnej praxi urológov a príbuzných špecializácií.
Povinnou súčasťou každého manuskriptu je vyhlásenie o konflikte záujmov, ako i čestné prehlásenie o tom, že práca nebola publikovaná v inom periodiku.


Príspevky posielajte e-mailom na adresu: paulenova@amedi.sk

3x ročne
1336-7579

Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.

Predplatné
Klinická urológia
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
Predplatné na rok 2024: 18.00 €